search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Norska advokater genomförde omfattande häktningsstrejk

Advokaterna i Oslo och Bergen uteblev från häktningsförhandlingar vid de två städernas tingsrätter under sista veckan i augusti.

Aktionen var en protest mot de låga taxorna för ersättning till offentliga juridiska biträden. Samtidigt erbjöd advokater gratis juridisk hjälp till allmänheten utanför tingsrätterna under veckan.

Norska Advokatforeningens ”Rettshjelpsaksjon” arran­gerades som en protest mot att rättshjälpen i Norge enligt Advokatforeningen systematiskt har nedprioriterats sedan 1999, vilket går ut över svaga grupper med behov av rättshjälp.

Enligt norske advokaten Frode Sulland handlar det inte i första hand om att öka ersättningen till offentliga försvarare, utan om en kamp för rättssäkerheten och för alla advokater som har taxemål. Det är exempelvis mål som rör vårdnad om barn, tvångsvård eller utlänningsrätt.

Enligt Sulland har taxans relativa värde minskat med 20 procent sedan 1999. Det innebär att den ligger långt efter den allmänna löneutvecklingen.

Timersättningen till advokater som förordnas som rättsliga biträden enligt norska statens taxa är 970 norska kronor (cirka 1 050 svenska kronor). Enligt Advokatforeningens beräkningar skulle timersättningen uppgå till 1 220 norska kronor, om taxan hade följt den allmänna löneutvecklingen.

Anne Ramberg kommenterade de norska advokaternas aktion:

– Det är mycket lätt att ställa sig bakom enskilda norska advokaters krav. Det är också lätt att respektera advokaters val att avstå från att åta sig nya uppdrag. Advokater har i vart fall i Sverige inte någon skyldighet att åta sig försvararuppdrag eller andra uppdrag. Mer problematiskt är det om advokaten inte vill medverka i häktningsförhandlingar i mål där advokaten redan är förordnad och har ett uppdrag. I Sverige vore det inte förenligt med god advokatsed att utebli från en omhäktningsförhandling.

– När det gäller den samlade aktionen från advokaterna så är den också därför givetvis invändningsfri så länge den inte drabbar en misstänkt. Problemet som jag ser det är att människor som är misstänkta för brott och som har rätt till försvarare kan hamna i kläm, då de riskerar att häktas utan försvarare. Det är inte oproblematiskt. Detta sagt är det inte Advokatforeningens eller de enskilda advokaternas ansvar. Det är statens.

Sveriges advokatsamfunds ordförande Bengt Ivarsson har ifrågasatt om häktning utan närvaro av en försvarare är förenligt med Europakonventionen.