search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Migrationsverket ändrar praxis för åldersbedömningar i asylmål

Asylsökande måste ta initiativet till medicinsk åldersbedömning.

Ansvaret för att genomföra en medicinsk ålderbedömning i asylmål flyttas över från Migrationsverket till den asylsökande själv. Det är innebörden av en ny rättslig kommentar från Migrationsverket. Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att advokater inte ska medverka till åldersbedömningar.

Migrationsverket har gjort en rättslig kommentar om bedömning av ålder i asylärenden (SR 35/2015). Den nya kommentaren upphäver Migrationsverkets tidigare rättsliga ställningstagande om åldersbedömning (RCI 13/2014). Den nya rättsliga kommentaren bygger på en princip som Migrationsöverdomstolen fastställde i en dom den 11 februari 2014 (MIG 2014:1). I domen slår Migrationsöverdomstolen fast att det inte finns någon skyldighet för Migrationsverket att erbjuda en läkarundersökning, endast en skyldighet att informera om möjligheten att genomgå en sådan.

I migrationsverkets nya rättsliga kommentar om bedömning av ålder i asylärenden gör Migrationsverket klart att verket i normalfallet anser sig ha uppfyllt sin utredningsskyldighet genom att informera den sökande om möjligheten att genomgå en läkarundersökning, hålla en muntlig utredning samt genom att till exempel hämta in ett yttrande från socialtjänsten i enlighet med 17 kap. 1 § utlänningslagen. Det innebär att Migrationsverket kan fatta beslut som gäller den asylsökandes ålder baserat på det material som finns i ärendet, oavsett om en medicinsk åldersbedömning ingår i materialet eller inte.

Migrationsverket konstaterar att de medicinska åldersbedömningar som läkarna har lämnat till verket har haft ett lågt bevisvärde.

Den nya inställningen till utredningsansvaret från Migrationsverket aktualiserar frågan hur advokater och andra som har förordnats till offentligt biträdei migrationsärenden ska agera.

Anne Ramberg säger i en kommentar att Migrationsverkets ändrade inställning till initiativet till medicinska åldersbedömningar är en fråga för Advokatsamfundets styrelse, som överväger att göra ett vägledande uttalande i frågan vid sitt sammanträde i oktober.

– Min uppfattning är att advokater inte ska medverka till åldersbedömningar, säger Anne Ramberg som bland annat hänvisar till de skäl som Migrationsverket självt har anfört i sina kommentarer till det ändrade arbetssättet, där verket skriver att åldersbedömningar saknar större bevisvärde. 

Annons
Annons