search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Introduktion till kriminologi. Del 2

Författare: Jerzy Sarnecki    

Förlag: Studentlitteratur

En omarbetad tredje upplaga av denna omfattande genomgång av ämnet kriminologi. Boken är utgiven i två volymer. Första delen som kom ut 2014 behandlar bland annat kriminologins kun­skaper om brottslighetens karaktär, omfattning och orsaker. I denna andra volym ligger fokus på samhällets reaktion på brott – brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas brottsofferfrågor och de effekter, avsedda eller oavsedda, som åtgärder mot brott leder till.

Titel: Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället

Författare: Cecilia Magnusson Sjöberg

Förlag: Studentlitteratur

Boken belyser samspelet mellan juridik och informationsteknik inom olika områden i samhället. Boken är indelad i tre huvuddelar. Första delen som behandlar rättsinformatikens grunder tar upp frågor kring rättens internationalisering genom digitaliseringen, rättsliga aspekter på informationssäkerhet och skyddet av den personliga integriteten. Andra delen belyser e-förvaltningen ur ett rättsligt perspektiv och sista delen rättslig informationsförsörjning på nätet. 

Nya avhandlingar

Anti-muslim violence and the possibility of justice av Marta Kolankiewicz, Lunds universitet.

Domstolar dömer sällan för rasism, inte ens i de fall där det rasistiska inslaget kan verka uppenbart. I avhandlingen studeras ca 1000 brott mot muslimer som Brottsförebyggande rådet klassificerade som islamofobiska hatbrott åren 2006–2009, men där domstolarna kom fram till en annan slutsats. I flertalet fall övervägde domstolarna inte ens om brottet kunde ha ett rasistiskt motiv. De tillämpade inte heller den straffskärpningsregel som kan användas när ett av motiven till brottet kan vara att kränka någon på grund av religion, etnicitet eller dylikt.

Suveränitetserosion : om EU-rättens påverkan på nationella sociala trygghetsmodeller, särskilt Sverige av Jaan Paju, Stockholms universitet (eddy.se)

Avhandlingen visar mot bakgrund av rättspraxis hur medlemsstaternas nationella socialförsäkringssystem påverkas av EU-rätten. Detta trots att EU:s kompetens på socialförsäkringsområdet är begränsat till samordning. Särskilt fokus ligger på det svenska sociala trygghetssystemet.

Skyddet för visselblåsare i arbetslivet : en konstitutionell och arbetsrättslig studie av Per Larsson, Stockholms universitet (Jure).

Skyddet för visselblåsare, det vill säga arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden på sin arbetsplats, har under de senaste decennierna stärkts både i Sverige och internationellt. Syftet med avhandlingen är att bidra till kunskapen om skyddet för visselblåsare genom att analysera de olika skyddsregler som finns inom statsrätten, arbetsrätten och europakonventionsrätten och hur de förhåller sig till varandra, om det finns gemensamma mönster inom de olika rättsområdena och om dagens skyddsreglering är ändamålsenlig.

Scandinavian Studies in Law, vol. 61

Denna nyutkomna volym av Scandinavian studies in law innehåller ett antal uppsatser om komparativ rätt, skrivna av akademiker från Sverige, Norge, Danmark och Finland.Boken består av två delar, den första med fokus på teoretiska och metodologiska frågor inom komparativ rätt. Den andra delen behandlar specifika ämnen som analyseras utifrån ett jämförande perspektiv med fokus på skandinaviska förhållanden. Artiklarna tar bland annat upp förbudet mot  barnaga i Sverige i jämförelse med situationen i Australien, rättslig reglering kring mobbning i skolan, i Sverige och Finland och fastighetsrättsliga frågor.

Skriftserien publiceras av Stockholm Institute for Scandinavian Law, en stiftelse knuten till juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. På webbsidan scandinavianlaw.se finns information om publicerade volymer sedan startåret 1957, vissa sökbara i fulltext.

Annons
Annons