search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Chefsjuristens uppdrag alltmer komplext och utsatt

Att hantera risker och vara nära ”affären” är centrala uppdrag för chefsjuristen i dag på ett helt annat sätt än för 25 år sedan.

Som en följd av det är uppdraget som chefsjurist mer komplext och mer utsatt än förr. Dessutom har uppdraget fått en tydlig generalistkaraktär. Det var paneldeltagarna vid Mannheimer Swartlings seminarium samstämmiga om. När det gäller framtiden så rådde det relativt stor enighet bland de medverkande chefsjuristerna. I många anglosachsiska länder växer bolagens egna juristavdelningar och det är en trend som även kan förväntas i de svenska storbolagen.

Cecilia Vieweg, chefsjurist på Electrolux, menade att bolagens egna juristavdelningar kommer att växa. Inte i första hand för att spara pengar utan som en följd av hur världen ser ut. Det är betydligt fler frågor som går till de interna juristavdelningarna i dag än tidigare.

Anne Gynnerstedt, chefsjurist på Vattenfall, betonade det stora effektivitetskrav och krav på kostnadsbesparingar som bolagen ständigt utsätts för. Till det kommer ett ständigt växande regelverk, inte minst från EU, samt krav på olika typer av rapporter. Det leder till att det behövs jurister som verkligen kan bolaget och det blir därför svårare att outsourca uppdragen. Samtidigt som det blir fler bolags­jurister ställs det ökade krav på att de ska arbeta hårdare, menade hon.

Jonas Bengtsson, chefsjurist på Telia Sonera, beskrev hur hans bolag delar upp juridiskt arbete i olika kategorier för att arbeta strukturerat med frågorna. Det i sin tur gör det möjligt att köpa in advokattjänster på ett resurseffektivt sätt, bland annat så att man inte lägger juristtid på ärenden med låg komplexitet och stora volymer. Han menade att det är telekombranschens utveckling som styr hur den interna juristavdelningen kommer att utvecklas.

Mats Lönnkvist, före detta chefsjurist på SAS, instämde i Jonas Bengtssons resonemang och pekade även på betydelsen av vilken fas bolaget är inne i när det gäller storleken på den interna juristavdelningen. För återkommande frågor och ärenden som hör till kärnverksamheten vill man bygga upp en intern kompetens. För ärenden som är mer udda och inträffar då och då anlitar man externa jurister.

Mats Lönnkvist betonade att chefsjuristrollen fått en generalistkaraktär och han efterlyste en motsvarande kontakt på advokatbyråerna som har den rollen.

– Jag söker en samtalspartner, en god ”trusted advisor”, en pålitlig rådgivare, som man kan prata med i de svåra lägen som man hamnar i då och då. Alltså advokater som är duktiga allmänna rådgivare i svåra frågor, som inte alltid är enbart rättsliga, sa Mats Lönnkvist.

Annons
Annons