search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

CCBE försvarar klientkonfidentialiteten

Rådet för de europeiska advokatsamfunden, CCBE, har intervenerat mot ett franskt lagförslag som hotar klientkonfidentialiteten.

Den 2 juli godkände ändå den franska författningsdomstolen den franska regeringens underrättelseproposition nästan utan ändringar. Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen (CCBE) hade intervenerat som tredje part inför författningsdomstolen på begäran av de franska advokatsamfundens nationella råd, eftersom frågan påverkar advokatyrkets kärnvärden och skyddet för de grundläggande rättigheterna.

Enligt propositionen ska underrättelsetjänsten kunna avlyssna privat kommunikation och avlyssna rum ”i syfte att försvara och främja nationens grundläggande intressen”. CCBE uttryckte oro över den vida formuleringen och frånvaron av en oberoende rättslig kontrollmekanism. CCBE fokuserade framför allt på möjliga hot i förslaget mot konfidentialiteten för meddelanden mellan advokat och klient.

CCBE begärde att avsnittet i propositionen som rör elektronisk massövervakning skulle begränsas till att enbart gälla lagring av uppgifter som kan avslöja potentiella hot. Det skulle inte vara möjligt att lagra uppgifter om medborgarnas internetanvändning utan urskillning.

Annons
Annons