search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Barnrättscentrum presenterade en ny bok

Stockholms barnrättscentrum vid Stockholms universitet har givit ut en bok om barnrätt: ”Child-Friendly Justice. A Quarter of a Century of the UN Convention on the Rights of the Child”.

Boken är ett resultat av den stora konferens på temat barnvänlig rätt som Stockholms barnrättscentrum genomförde i maj 2014. Den utvärderar hur barnkonventionen har påverkat utvecklingen av barnrätten och främjandet av barns rättigheter under de 25 åren efter det att konventionen trädde i kraft.

Boken ”Child-Friendly Justice” presenterades av professor Said Mahmoudi vid en ceremoni den 2 september. I ceremonin deltog drottning Silvia, som också fick ta emot ett exemplar av boken.

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding hälsade de närvarande välkomna.

Stockholms barnrättscentrums ordförande, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, höll ett anförande om utmaningar i arbetet med att skydda barn, där Stockholms barnrättscentrum har en viktig roll.

Bristen på ansvarsutkrävande, som är en hörnsten i rättsstaten, försummas till viss del när det gäller barn. Rättsvetenskaplig forskning om myndighetsansvar vid våld och övergrepp mot barn är ett viktigt område. Allvarliga kränkningar av rätten till integritet och privatliv på internet är särskilt oroväckande när barn utsätts. Barnrättscentrums forskning om integritetskränkande brott från barnperspektiv och relaterade skadeståndsrättsliga frågor är högst viktiga.

Barnrättscentrum spelar en viktig roll i lagstiftningsarbetet genom att yttra sig över remisser om nya lagförslag. Representanter från centret deltar också i arbetet med en rapport för Unicefs räkning om rättsläget för barn som är EU-medborgare utan uppehållstillstånd i Sverige, bland annat om barnens rätt till skydd från våld och övergrepp.

Anne Ramberg påminde i anförandet också om behovet av lagstadgat skydd för barn i en värld där 30 miljoner barn är på flykt.

– Jag är mycket glad över att centret också fokuserar på barnets bästa i migrationsprocessen, sa hon.

Professor Kirsten Sandberg från universitetet i Oslo, ledamot av FN:s barnrättskommitté och tidigare ordförande i kommittén, gav i sin föreläsning en inblick i aktuella frågor i barnrättskommitténs arbete.