search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bakgrund: Datalagringsutredningen

Datalagringsutredningens uppdrag har varit att föreslå lämpliga förändringar för att stärka skyddet för den personliga integriteten i förhållande till reglerna om lagring av trafikdata i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Utredningen har också haft uppdraget att kartlägga och utvärdera hur lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet har tillämpats och att överväga om den bör förändras för att stärka rättssäkerheten eller skyddet för den personliga integriteten.

Dessutom har utredningen haft i uppdrag att analysera Säkerhetspolisens behov av särskild möjlighet att inhämta uppgifter om viss brottslig verksamhet, som inte omfattas av inhämtningslagens huvudregel, och att lämna förslag på hur ett sådant behov bör tillgodoses och balanseras mot integritetsintresset.

 

Läs mer:

*Advokatsamfundets webbplats

*Datalagring och integritet  (SOU 2015:31).

Annons
Annons