search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Advokater utredde Karlskrona kommun

Förutom bolag anlitar även kommuner advokater för att göra komplexa utredningar.

I december förra året fick advokaterna Annika Elmér och Lars Viklund i uppdrag av Karlskrona kommun att utreda hur kommunen hade agerat som arbetsgivare efter mordet på åttaåriga Yara Alnajjar. Yara skickades till sin morbror och hans fru i Sverige för att komma undan kriget i Gaza. I april förra året mördades hon av morbroderns fru som har dömts till livstids fängelse.

Två veckor efter Yaras död avstängdes rektorn vid skolan där hon gått från sitt arbete, eftersom han enligt kommunen inte hade gjort någon formell anmälan trots att han visste att flickan for illa i sitt hem.

I slutet av december 2014 tillsatte kommunen en oberoende advokatutredning för att få klarhet i hur de skött sitt arbetsgivaransvar efter flickans död.

– Kommunen gjorde en direktupphandling och träffade sex aktörer. EmpLaw Advokater vann upphandlingen och uppdraget. Men det var specificerat i anbudet att det var i samarbete med advokat Lars Viklund, säger Annika Elmér som är specialiserad på arbetsrätt.

Stor spännvidd

Det var ett uppdrag med stor spännvidd.

– Det innefattade allt ifrån rent arbetsrättsliga frågor, som kommunens lojalitetsplikt gentemot de anställda, till hur kommunens katastrofberedskap och beslutsfattande fungerade i den här situationen, säger Annika Elmér.

I rapporten som presenterades den 5 mars i år konstaterade advokaterna bland annat att avstängningen av rektorn inte stred mot lagen, men att kommunen hade agerat illojalt genom att kritisera rektorn och en handläggare på socialförvaltningen vid två presskonferenser.

– Kommunen hade fått mycket kritik i medierna, därför var mediebevakningen hård den 5 mars och dagarna efter, säger Annika Elmér.

Hon berättar att hon hade ett starkt stöd i de advokat­etiska reglerna när det gällde att hantera frågor från journalister.

– Under den tid vi gjorde utredningen och skrev rapporten kunde jag hänvisa till uppdraget och säga att jag inte kunde uttala mig och svara på frågor förrän vid presskonferensen där rapporten skulle presenteras, säger hon.

En utmaning var att det i uppdraget både ingick att göra en rättslig bedömning och ge förslag till förändringar i verksamheten.

– Advokater är vana vid att göra rättsliga bedömningar. Att ge förslag till förändringar i en offentlig verksamhet är ärofyllt, men svårt, säger hon.

Annika Elmér och Lars Viklund var tydliga gentemot omgivningen att uppdraget inte var att granska enskilda individer, utan att utreda hur kommunen hade skött sig i egenskap av arbetsgivare.

– Det var svårt, vi granskade ju vad enskilda personer hade gjort, men var oerhört noga med att dessa inte skulle hängas ut. Kritiken riktades mot en juridisk person, vilket låg inom ramen för vad kommunen bad oss att göra.

Advokatetiskt var det en stor utmaning att uppdraget handlade om att göra en oberoende granskning av uppdragsgivaren som skulle offentliggöras.

– Det låg i uppdragets natur att vi som utredare i en offentlig rapport skulle, om vi fann det påkallat, rikta kritik mot uppdragsgivaren. Men jag är ovan vid de etiska överväganden som krävdes inför att en rapport skulle bli offentlig på det här sättet. Typiskt sett står en advokat alltid upp för sin klient och ska inte rikta kritik mot klienten externt. Om jag i ett annat uppdrag ser att min klient har gjort något som är uppåt väggarna säger jag det, berättar vilka problem det leder till och hur vi kan hantera dem. Men det stannar mellan mig och min klient, säger Annika Elmér.

Personlig utmaning

Men den största utmaningen låg på det personliga planet.

– Det var ett tungt uppdrag eftersom bakgrunden till hela ärendet är så otroligt tragisk på alla plan. Det var tur att Lars och jag kunde prata med varandra.

Uppdragets enda konflikt med de advokatetiska reglerna, som Annika Elmér ser det, var skyldigheten att arkivera och dokumentera ärendet.

– Min uppdragsgivare har alltid rätt att få ut en kopia av hela akten. Men personer som jag har intervjuat vill kanske inte att deras arbetsgivare ska få kännedom om det. Vi löste det genom att anonymisera samtalen i vår rapport. På så sätt fick vi fram en kollektiv berättelse, säger Annika Elmér.

Det som gjorde uppdraget spännande, arbetsamt och berikande på samma gång är, enligt Annika Elmér, att det hade en annan dimension än enbart juridik.

– Hur kommunen agerat som arbetsgivare berörde ett helt samhälle. Vi kan bara hoppas att utredningen och vår rapport har gjort att kommuninvånarna kan ta ett steg framåt och komma vidare.

Materialet som låg till grund för en 60-sidig rapport inhämtades bland annat från tidigare utredningar som kommunen gjort innan Yara mördades och från förundersökningen i mordrättegången. Advokaterna intervjuade även 55 personer i kommunen.

– Kommunen kom med förslag på personer som de trodde att vi ville prata med. Men vi fattade egna beslut utifrån vår informationsinhämtning om vilka vi skulle intervjua. Vi har inte talat om för kommunen vilka vi har pratat med, säger Annika Elmér.

Utredarna valde själva bort att undersöka om kommunen som arbetsgivare hade begått några brott.

– Det beror på att samtidigt som vi gjorde vår utredning pågick arbetsrättsliga tvisteförhandlingar. Polisanmälningar var gjorda och det låg utredningar hos åklagaren. Vi ville inte föregå den arbetsrättsliga tvist som alltjämt pågick.

Vid urvalet av vilket material som skulle granskas tycker Annika Elmér att hon och Lars Viklund hade stor nytta av sin advokatbakgrund.

– Vi är vana vid att snabbt kunna överblicka var vi ska hämta information. Och att i ett väldigt stort material hitta var den relevanta informationen finns, säger hon.

Annons
Annons