search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Lojalitetsprincipen populärast i Norge

Lojalitetsprincipen är en av avtalslagens bärande principer. Det konstaterades vid det jubileumsseminarium om de nordiska avtalslagarna som anordnades i början av juni vid Lunds universitet.

Lojalitetsprincipen innebär att en avtalspart inte enbart ska se till sina egna intressen utan även beakta motpartens intressen.

– Det finns en grundläggande syn att avtalet är ett instrument för samarbete mellan parterna, säger Johan Bärlund, professor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet.

Men principen tillämpas på olika sätt i de nordiska länderna. I Norge åberopas den oftast, i Sverige åberopas den mest sällan.

– Det finns ingen gemensam styrning av rättsutvecklingen i de nordiska länderna. Det gör att det kan bli sådana här skillnader. Det leder till merkostnader för företag som har hela Norden som hemmamarknad. De blir tvungna att skaffa sig information om skillnaderna.

I vilket nordiskt land är det bäst att ingå avtal?

– Det finns inget entydigt svar på den frågan. Men den norska modellen kan upplevas som snäppet mer rättvis än den svenska, som är lite hårdare mot den avtalspart som eventuellt förlorar en tvist som handlar om hur lojala avtalsparterna ska vara mot varandra, säger Johan Bärlund.

Andra bärande principer inom avtalsrätten är principen om avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Sedan samtliga nordiska länder infört 36 § i sina avtalslagar är även skälighetsprincipen en bärande avtalsrättslig princip – oskäliga avtal tolereras inte. Det finns även en princip om skydd för den svagare parten. I förhållandet mellan konsument och näringsidkare är konsumenten den svagare parten och den som i regel skyddas.

 

Annons
Annons
Annons