search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Aktiebolagsrätt : fördjupning och komparativ belysning

Författare: Rolf Dotevall

Förlag: Norstedts juridik

Boken är en fördjupning inom svensk aktiebolagsrätt. Den behandlar bland annat frågor som rör aktiebolagets bildande och upphörande, kompetensfördelningen mellan bolagsorganen, organledamots plikter, finansieringen av verksamheten, skyddet för bolagets borgenärer, fusion, tvångsinlösen av aktier samt ansvarsfrågor. Tyngdpunkten ligger på den svenska aktiebolagsrätten men boken behandlar även amerikansk, engelsk, fransk och tysk lagstiftning på området.

 

Titel: Den utsträckta hemvistprincipen: reglerna om väsentlig anknytning

Författare: Katia Cejie

Förlag: Iustus

Enligt hemvistprincipen betraktas den som är bosatt i landet som obegränsat skattskyldig det vill säga beskattas för all inkomst oavsett om den intjänats i eller utanför Sverige. Genom den så kallade utsträckta hemvistprincipen kan stater behandla även de personer som flyttat utomlands som obegränsat skattskyldiga, om de har någon form av anknytning kvar i landet. Sverige använder sig av båda dessa principer som grund för skattskyldighet.

Boken analyserar den utsträckta hemvistprincipen såsom den kommer till uttryck i svensk rätt genom reglerna om väsentlig anknytning. Detta görs bland annat genom analys av rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen. Därefter studeras frågan om reglerna utgör en god och rationell lagstiftning. Slutligen presenteras några alternativa förslag till dagens reglering.

 

NYA AVHANDLINGAR

 

Avtal om rätten till domstolsprövning: processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt av Lotta Maunsbach, Lunds universitet

Rätten till domstolsprövning är centralt i en rättsstat, men det framgår inte om denna rättighet också innefattar en rätt för parterna att frivilligt avstå från tillgången till domstol och rättvis rättegång. Syftet med avhandlingen är att undersöka och analysera i vilken utsträckning det enligt svensk rätt är möjligt för parterna att genom bindande avtal, helt eller delvis avstå från rätten till domstolsprövning och vilka processuella rättsverkningar som avtalet ger upphov till.

 

A quest for clarity : reconstructing standards for the patent law morality exclusion av Åsa Hellstadius, Stockholms universitet

I patenträtten finns en bestämmelse om att patent inte får beviljas om det strider mot ”allmän ordning och god sed”, det så kallade moralundantaget. Syftet är att förhindra patent på uppfinningar som är oönskade i samhället. De tre dominerande institutionerna med inflytande över patenträtten i Europa: EU-domstolen, Europeiska patentorganisationen, EPO, och Världshandelsorganisationen, WIPO, uttolkar moralundantaget olika vilket skapar osäkerhet och hämmar utvecklingen på bioteknikområdet hävdar Åsa Hellstadius i sin avhandling.

 

AVTALSLAGEN 100 ÅR

Två nyskrivna böcker om den nordiska avtalsrätten

 

Avtalslagen är en av de grundläggande civilrättsliga lagarna i Norden, resultatet av ett gemensamt nordiskt lagstiftningsarbete. I år fyller den svenska avtalslagen 100 år, den antogs av riksdagen 1915. I övriga nordiska länder antogs lagen under åren därefter. Med anledning av detta har två nyskrivna böcker om nordisk avtalsrätt kommit ut, Aftaleloven 100 år (Bd I) på nordiska språk och The Nordic Contracts Act (Bd II) som vänder sig till en internationell publik. I böckerna bidrar några av Nordens främsta jurister på området med analyser av och olika aspekter på avtalslagen och avtalsrätten.

 

AVHANDLINGAR FRÅN 1600–1800-TALET BLIR TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET

Uppsala universitetsbibliotek håller på att digitalisera universitetets alla äldre avhandlingar – en samling som omfattar ca 14 000 publikationer, tryckta åren 1602–1855. Avhandlingarna som behandlar en mängd olika ämnen är ett eftertraktat forskningsmaterial. Texterna görs sökbara i databasen DIVA och blir även tillgängliga på Google.

Annons
Annons