search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Jävsinvändningen gjordes bara i syfte att försvåra för motparten

Två advokater på en stor affärsjuridisk byrå tilldelas en erinran av Advokatsamfundets disciplinnämnd. 

De två advokaterna försökte påverka motparten i en tvist och motpartens advokat på ett otillbörligt sätt. De försökte förhala en lösning av tvisten och försvåra för motparten att ta tillvara sina intressen genom att ogrundat invända att motpartsadvokaten var jävig och därför vägra förhandla med motparten. Det framgår av disciplinnämndens beslut.

Bioteknikföretaget X Ltd ingick år 1988 ett patentlicensavtal med Y AB, tillverkare av medicinsk analysutrustning, om royalty på försäljning av produkter som bygger på en uppfinning av X Ltd:s ägare V och W. Sedan 1988 har X Ltd och dess ägare anlitat advokat C för juridiskt biträde, bland annat för rådgivning om licensavtalet.

X Ltd begärde 2012 revision av royaltybetalningarna enligt licensavtalet, eftersom X Ltd misstänkte att redovisning och betalningar inte var korrekta. Medan revisionen pågick såldes aktierna i Y AB 2013 till ett annat företag. Därefter uppstod oenighet om revisionen, och Y AB drog ner royaltybetalningarna med 95 procent utifrån sin tolkning av licensavtalet. En tvist om tolkningen av licensavtalet uppstod, där X Ltd företräddes av bland andra advokat C, medan advokaterna A och B var svenska lokalombud för Y AB.

Hösten 2014 bestämde parterna att genomföra en medling. Två dagar efter medlingssammanträdet, där Y AB lämnade ett förlikningserbjudande, skrev advokaterna A och B till advokat C och hävdade att advokat C och advokatfirman Q var förhindrade att företräda X Ltd på grund av jäv. Jävet bestod i att advokat C skulle ha företrätt Y AB när licensavtalet togs fram 1988. Enligt Y AB företrädde advokat C och hans dåvarande principal en investerargrupp som via holdingbolaget Y Intressenter AB – där bland annat X Ltd och dess ägare V och W ingick – ville köpa Y AB från dess dåvarande ägare. Y AB hävdade att advokat C då agerade i alla investerares, även Y AB:s, intresse. 

Advokaterna A och B har förklarat att Y AB inte är berett att kommunicera med X Ltd och dess ägare, om de företräds av advokatfirman Q, och har vägrat kommunicera med advokat C om tvisten.

Advokatsamfundets styrelse tog upp ett disciplinärende mot advokaterna A och B utan anmälan. Ärendet gällde bland annat frågan om de i processtaktiskt syfte hade förhindrat motpartsombudet att utföra sitt uppdrag med allvarlig olägenhet för motpartsombudets klient. Senare gjorde X Ltd och dess ägare en anmälan mot advokaterna A och B. De påstod att advokaterna hade agerat otillbörligt genom ogrundade jävsinvändningar mot advokat C och genom vägran att förhandla med advokat C eller någon annan advokat vid advokatfirman Q.

Y AB har också anmält advokat C för att han har företrätt X Ltd i tvisten med Y AB trots att var förhindrad på grund av jäv.

Advokat C har tillbakavisat påståendet om jäv, och har anfört att syftet med jävsinvändningen är att hindra honom från att avge vittnesmål i tvisten och därmed justera processläget till Y AB:s fördel i en tvist som rör mycket stora belopp.

Disciplinnämnden finner i sitt beslut att advokat C inte biträdde några andra än X Ltd och dess ägare då licensavtalet upprättades 1988. Dessutom har advokat C under mer än 25 år efter att licensavtalet ingicks fortlöpande biträtt dem utan att Y AB har haft några invändningar förrän i december 2014. Enligt nämnden finns det alltså inte något hinder på grund av jäv för advokat C och advokatfirman Q att fortsätta företräda X Ltd.

Disciplinnämnden menar att utredningen ger grund för påståendet att advokaterna A och B har gjort jävsinvändningen uteslutande i syfte att förhala en lösning av tvisten eller för att försvåra för motparten att ta till vara sina intressen, och riktar kritik mot advokaterna A:s och B:s vägran att förhandla med X Ltd och dess ägare.

Disciplinnämnden anser att advokaterna A och B har försökt påverka motparten och motpartens ombud på ett otillbörligt sätt genom att vägra förhandla med motparten och genom det skäl de har uppgivit för att vägra förhandla, och tilldelar båda advokaterna erinran. 

Annons
Annons