search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

God stämning vid årets fullmäktigemöte

Att Advokatsamfundets ekonomi är positiv och stark kunde Advokatsamfundets vice ordförande Dick Lundqvist konstatera på årets fullmäktigemöte.

Vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte utdelades Advokatsamfundets journalistpris. Årets pris gick till DN:s chefredaktör och ansvarige utgivare Peter Wolodarski. Journalistpriskommitténs motivering löd: ”I en tid när kvalitetsjournalistiken blir allt mer trängd väljer Wolodarski att gå emot strömmen genom att erbjuda utrymme åt framstående skribenter, som behandlar och belyser ämnen av stor rättspolitisk betydelse. Därutöver lämnar Wolodarski i sin egen skrivande gärning värdefulla bidrag till diskussionen om demokratins och rättsstatens villkor.”

– Det känns hedrande och väldigt roligt att få detta pris. Och att det inte bara handlar om mig utan om Dagens Nyheter och den journalistik som vi står för, sade Peter Wolodarski och tillade:

– Påfallande ofta tangerar det journalistiska arbete som jag och många på redaktionen bedriver det som ni ägnar er åt i er vardag – frågor som rör den svenska rättsstaten.

Som exempel angav han DN:s avslöjande om Skånepolisens olagliga registrering av romer. (Läs mer i gästkrönikan).

Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson gjorde i sitt anförande en internationell utblick och konstaterade att advokaters verksamhet ifrågasätts i ett antal länder. Han är bland annat mycket kritisk till det förslag till en ny advokatlag som har lämnats av en statlig utredning i Norge. Enligt förslaget ska en extern kontrollkommitté vart tredje år uttala sig om det norska advokatsamfundets agerande och regelefterlevnad. Bengt Ivarsson tog upp de problem och ingrepp i verksamheten som advokater i många länder erfar.

– Det är möjligt att man har liknande kommittéer i till exempel Nordkorea, men för mig låter detta väldigt främmande och statskontrollerande, sa Bengt Ivarsson.

Därefter summerade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg samfundets uppgifter: att garantera att det finns en hög professionalism och etik hos advokatkåren, att se till att advokaters erfarenheter kommer rättssamhället till godo, att tillvarata advokaternas yrkesintressen samt att värna om ett enat samfund.

Anne Ramberg påminde om Advokatsamfundets ändamål enligt 1 § i samfundets stadgar och om samfundets viktiga roll i att värna rättsstaten.

– Syftet är att vi ska vara ett starkt, oberoende advokatsamfund som kan ta den rättspolitiska striden, sa hon.

Vice ordförande Dick Lundqvist konstaterade sedan att Advokatsamfundets ekonomi är positiv och stark.

Dick Lundqvist avgick efter två år som Advokatsamfundets vice ordförande. Ny vice ordförande i Advokatsamfundet är Christer Danielsson. Han är också ordförande i Advokatsamfundets journalistpriskommitté. Bengt Ivarsson omvaldes samtidigt till ordförande i Advokatsamfundet.

Fullmäktige beslutade att årsavgiften höjs med 500 kronor till 5 300 kronor per år. Det huvudsakliga skälet till höjningen är inrättandet av en konsumenttvistnämnd, som tidigast träder i kraft den 1 januari 2016. Beslut fattades samtidigt om att serviceersättningen höjs med 1 200 kronor till 6 800 kronor per år. Höjningen är helt hänförlig till de stigande försäkringspremierna.

Årets advokatfullmäktigemöte ägde rum i Näringslivets hus i Stockholm. Fullmäktige avslog slutligen en motion som går ut på att ordförande i Advokatsamfundet ska arvoderas för sitt uppdrag.