search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Disciplinärende - beslut 2015: Nämndens bedömning och beslut

Vad först angår Y AB:s anmälan mot advokaten C om att denne på grund av intressekonflikt skulle vara förhindrad att företräda X Ltd samt V och W i den aktuella tvisten mellan X Ltd och Y AB gör nämnden följande bedömning.

När det gäller upprättandet av licensavtalet under år 1988 har det inte i utredningen framkommit några tillförlitliga uppgifter om att advokaten C eller hans principal på advokatfirman R skulle ha biträtt andra än XLtd och dess ägare. Härtill kommer att advokaten C under åren därefter, cirka 25 år, fort-löpande biträtt X Ltd samt V och W i frågor om licensavtalet med Y AB som motpart utan någon invändning från Y AB:s sida förrän i december 2014. Den befattning med andra frågor – i huvudsak av administrativ natur – som advokaten C haft under åren 1988–1992 och som berört Y Intressenter AB och/eller Y AB har inte inneburit ett biträde till Y AB av sådan art som medför jäv för honom och advokatfirman Q att i den aktuella tvisten rörande licensavtalet företräda motpart till Y AB.

Enligt nämndens mening föreligger således inte något hinder på grund av jäv för advokaten C och advokatfirman Q att företräda X Ltd samt V och W i tvisten med Y AB angående licensavtalet.

På grund av det anförda föranleder Y AB:s anmälan inte någon åtgärd.

Vad därefter angår det av samfundets styrelse upptagna ärendet mot advokaterna A och B samt X Ltd:s med flera anmälan mot dem innebär dessa ärenden anmärkningar avseende bland annat otillbörlig påverkan av motparts­ombudet och motparten genom ogrundad jävsinvändning kombinerat med vägran att förhandla med motpartsombudet samt att i processtaktiskt syfte förhindra motpartsombudet att utföra sitt uppdrag med allvarlig olägenhet för dennes klient. Advokaterna A och B har tillbakavisat samtliga anmärkningar och redovisat sina skäl för vidtagna åtgärder.

Enligt nämndens mening finns det enligt vad som framkommit i utredningen grund för att hävda

att advokaterna A och B gjort jävsinvändningen uteslutande i syfte att förhala en lösning av tvisten eller att försvåra för motparten att ta tillvara sina intressen. Med hänsyn härtill kan kritik framföras mot advokaterna A:s och B:s vägran att fortsätta att förhandla med X Ltd samt V och W så länge dessa företräds av advokaten C. Genom sin vägran att förhandla med motparten och det uppgivna skälet till denna vägran anser nämnden att advokaterna A och B har försökt påverka motparten och motpartsombudet på ett otillbörligt sätt. Härigenom har de åsidosatt sina plikter som advokater.

Nämnden tilldelar därför envar av advokaterna A och B erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

I övrigt föranleder inte ärendena mot advokaterna A och B någon åtgärd.