search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Bergwallkommissionen presenterade utredning

Många misstag i processerna, men inga systemfel, finner kommissionen.

Den 5 juni presenterade Bergwallkommissionen sin utredning. Utredaren Daniel Tarschys har tillsammans med fem experter haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, blev dömd för åtta mord. Uppdraget omfattar även advokaters och sakkunnigas agerande i samband med de aktuella processerna.

Kommissionen har inte kunnat identifiera några avgörande systemfel, men menar att många misstag begicks under processerna.

Enligt Bergwallkommissionen finns det fyra huvudförklaringar till det som hände i fallet:

1. Bergwalls egna uppgifter.

2. Den särskilda hänsyn som framför allt under förundersökningarna togs till Bergwalls särart och beteende.

3. Den starka kontinuiteten i gruppen runt Sture Bergwall, som kan ha bidragit till att kritiska tankar inte kom fram i tillräcklig omfattning.

4. Att den kontradiktoriska principen, balansen mellan åtal och försvar, uteblev vid rättegångarna. Advokaterna förhöll sig relativt passiva i lojalitet med sin klient, medan åklagaren inte lade tillräcklig vikt vid bevisningens svagheter och tänkbara alternativa förlopp.

Kommissionen tror att mer uppmärksamhet behöver ägnas åt rättspsykiatrin och betonar vikten av objektivitetsprincipen i rättsväsendet.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg sa till TT att hon tycker att kommissionens slutsatser är rimliga. Anne Ramberg konstaterar att en advokat har absolut lojalitetsplikt mot sin klient och inte någon skyldighet att ifrågasätta sin klients version. Hon tror att advokaterna i processerna mot Bergwall förleddes i likhet med alla andra.

Anne Ramberg kommenterade även utredningen på sin blogg:

”Det är en förtjänstfull produkt, som håller hög kvalitet. Den är välskriven, konkret, systematisk och tydlig. Analysen, slutsatserna och förslagen är övertygande. Men, det är en dyster läsning.”

Rapporten tydliggör, enligt Ramberg, faran med poliser och åklagare som är besjälade av en förklaringsmodell och som i detta fall omsorgsfullt åsidosatte objektivitetsprincipen. Hon konstaterar att det är synnerligen angeläget att objektivitetsprincipen upprätthålls.

Advokatsamfundet inledde för två år sedan ett arbete med att ta fram en vägledning när det gäller att företräda svaga klienter. Den fastställdes av styrelsen i januari. Den beskriver olika etiska dilemman som advokaten, inte sällan ställs inför, när han företräder psykiskt sjuka, barn eller andra utsatta klienter. Sådana uppdrag ställer särskilda krav. Utan att åsidosätta lojalitetsplikten måste advokaten i de fallen vara extra uppmärksam och tillse att klientens intresse också från formella och objektiva utgångspunkter tillvaratas. Advokaten måste vara lyhörd för vad klienten uppger och samtidigt tydligt ange att det är åklagaren som har bevisbördan. Alldeles oavsett vilken inställning klienten har till åtalet. I den meningen måste advokaten alltid vara uppmärksam på att aldrig passivt medverka till att en oskyldig blir dömd, även om denne uppger sig vara skyldig. Kommissionen anser att Advokatsamfundet ska fortsätta detta arbete. Enligt Ramberg är det något som är lätt att efterkomma inom ramen för det löpande etikarbete som bedrivs, bland annat genom kostnadsfria etikutbildningar, disciplinnämndens verksamhet och styrelsens tillsyn.

Läs mer: Bergwall­kommissionens betänkande, SOU 2015:52 

Annons
Annons