search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

 

R-2015/0394 Promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

 

R-2015/0409 Betänkandet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del 1 (SOU 2015:13)

 

R-2015/0410 Departementspromemorian Brottmålsprocessen – en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

 

R-2015/0519 Betänkandet Lösöreköp och registerpant (SOU 2015:18)

 

R-2015/0520 Betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)

 

R-2015/0659 Betänkandet Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II (SOU 2015:38)

 

R-2015/0712 Statskontorets rapport Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol (2015:1)

 

R-2015/0743 Betänkandet Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

 

R-2015/0746 Betänkandet Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

 

R-2015/0754 Betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (SOU 2015:40)

 

R-2015/0777 Komplement till Medicinska tabellverken avseende hörselnedsättning

 

R-2015/0851 Promemorian Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 2015:29)

 

R-2015/0873 Promemorian Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

 

R-2015/0874 Promemorian Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – Genomförande av det nya CBE-direktivet (Ds 2015:27)

 

R-2015/0875 Förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer för en byggarbetsplats (SKVFS 2015:Y)

 

R-2015/0883 Promemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19) – preskription (kompl.)

 

R-2015/1038 Promemorian Förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

R-2015/1069 Promemorian utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

 

R-2015/1131 Konsultation på ansökningsavgifter m.m. (den enhetliga patentdomstolen)

 

Annons
Annons