search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Psykiatrimålsrutiner skapar etiska problem

Förvaltningsrätterna skickar dokument i mål om psykiatrisk tvångsvård till advokater innan de vet om advokaten åtar sig biträdesuppdraget. Det kan skapa stora etiska problem för advokaterna.

Sveriges förvaltningsrätter har infört nya rutiner vid förordnande av offentliga biträden i mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Förfrågan om förordnande som offentligt biträde skickas till advokaten med e-post tillsammans med handlingarna i målet – utan att advokaten dessförinnan har kontaktats och förklarat sig villig att åta sig uppdraget.

Därmed kan det till exempel hända att en advokat får känslig information som rör motparter i andra ärenden skickad till sig, vilket leder till att advokaten drabbas av svårlösta etiska problem.

Advokatsamfundet har skrivit till lagmännen i alla landets förvaltningsrätter. I brevet påtalar Advokatsamfundet att den ordning domstolarna tillämpar när de förordnar offentliga biträden i tvångsvårdsmål inte är godtagbar, och att rutinerna omgående måste ändras.

I skrivelsen framhåller Advokatsamfundet att de advokat­etiska reglerna är omfattande och mycket detaljerade.

Bland annat måste advokaten pröva om det finns någon intressekonflikt innan ett uppdrag antas. Det kan finnas en intressekonflikt om advokaten biträder motparten eller har gjort det tidigare. Om det finns en intressekonflikt eller om det finns risk för en intressekonflikt, får advokaten inte anta det erbjudna uppdraget.

Om advokaten har antagit ett uppdrag, men senare finner någon omständighet som medför att advokaten skulle ha varit skyldig att avböja uppdraget, måste advokaten som huvudregel frånträda sitt uppdrag.

Om domstolen skickar över dokumentation i ett mål till en advokat innan advokaten har antagit uppdraget, kan därmed stora etiska problem och konflikter uppkomma.

I brevet till förvaltningsrätterna nämner Advokatsamfundet som exempel, att en advokat får del av mycket känslig information om en motpart till en klient i ett vårdnadsmål. I ett sådant fall ställs advokaten inför svåra avvägningar.

Som huvudregel måste advokaten underrätta sin klient om innehållet i informationen som domstolen har skickat. Det kan innebära att uppgifter av känslig karaktär får en spridning som inte är avsedd. Advokaten kan även tvingas lämna en befintlig klient på grund av innehållet i informationen.

Att domstolen skickar handlingar i målet innan advokaten har accepterat ett uppdrag kan alltså skada både den person som förordnandet avser och advokatens befintliga klienter.

Advokatsamfundet fordrar därför att förvaltningsrätterna omedelbart måste återgå till en ordning som innebär att domstolen först kontaktar den berörda advokaten med förfrågan om ett visst uppdrag. Innan domstolen erhållit bekräftelse på att advokaten eller den biträdande juristen har möjlighet att åta sig uppdraget för just den klienten, ska någon dokumentation inte skickas över, skriver Advokatsamfundet.

Läs mer om intressekonflikter samt om avböjande och från­trädande av uppdrag i Väg­ledande regler om god advokatsed, avsnitt 3 Avböjande och från­trädande av uppdrag.