search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2015/0122 Betänkandet Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni (SOU 2014:92)

R-2015/0257 Betänkandet Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)

R-2015/0296 Promemorian Rätten till försvarare, m.m. (Ds 2015:7)

R-2015/0307 Betänkandet Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4)

R-2015/0308 Promemorian Återlämnande av olagligt utförda kulturföremål

(Ds 2015:10)

R-2015/0323 Betänkandet Rätt­visans pris (SOU 2014:86)

R-2015/0366 Betänkandet En ny svensk tullagstiftning (SOU 2015:5)

R-2015/0430 Skatteverkets promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

R-2015/0589 Promemorian Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

R-2015/0643 Förslag till ändring i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

R-2015/0710 Promemorian Utökade möjligheter till frivillig betalning av böter och viten

R-2015/0744 Promemorian Vissa registerfrågor

R-2015/0776 Promemorian Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

R-2015/0784 Promemorian En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Annons
Annons