search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2015 om inte annat anges.

Axberger, Hans-Gunnar: En misslyckad utredning – SOU 2013:66 : om politiken och tredje statsmakten : en mediepolitisk studie (Juridisk reportagebyrå. 132 s.)

Brattström, Margareta: Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap / Margareta Brattström, Anna Singer (4. uppl. Iustus. 236 s.)

Brotten mot person och förmögenhetsbrotten / av Nils Jareborg, Sandra Friberg, Petter Asp, Magnus Ulväng (2. uppl.

Iustus. 441 s. Svensk straff-

rätt ; 3)

Derlén, Mattias: Grundläggande EU-rätt / Mattias Derlén, Staffan Ingmanson, Johan Lindholm  (Liber. 143 s.)

Gerhard, Peter: Köprättens grunder (13. uppl. Liber. 346 s.)

Insolvensvolymen 2015 (20. uppl. Far Akademi. 648 s.)

Jacobson, Herbert: Enkla bolag i civilrätten : en splittrad företeelse (Jure. 106 s.)  

Johnsson, Lars-Åke: Patientlagen : en kommentar (Norstedts juridik. 205 s. Norstedts gula bibliotek)

Julstad, Barbro: Fastighetsindelning och markanvändning (5. uppl. Norstedts juridik. 183 s.)

Kastberg, Patrik: Kommunala aktiebolag : en handbok (Jure. 290 s.)

Larsson, Nils: Upplåtelser för ledningar i praktiken / Nils Larsson, Stieg Synnergren (2. uppl.  Norstedts juridik. 161 s.)

Lehrberg, Bert: Praktisk juridisk metod (8. uppl. Iusté. 328 s.)

Norges Lover 1687–2014 / utgitt av Det juridiske fakultet (Bergen : Fagbokforlaget. 4121 s.)

Persson, Annina H.: Mellanmän : om kommissionärer, handels­agenter och andra representanter / Annina H. Persson & Carolina Saf (Liber. 176 s.)

Romby, Anna: Underskott i aktiebolag : en skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten (Iustus. 563 s. Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala ; 127. Diss. Uppsala universitet, 2015)

Rådberg, Åke: Byggjuridik i praktiken (2. uppl. Studentlitteratur. 343 s.)

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (14. uppl. Svenska Akademien. 1596 s.)

Thiblin, Ingemar: Rättsmedicin i teori och praktik : en guide

för läkare och jurister /

Ingemar Thiblin, Jean-François Michard (Studentlitteratur, 2014. 225 s.)

Warnling-Nerep, Wiweka: Rättsmedel : om- & överprövning av förvaltningsbeslut (Jure. 280 s.)

Wegerstad, Linnea: Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar : om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande (Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 339 s. Diss. Lunds universitet)

Örnhall, Hans: Bostadsbestämmelser 2015 : en handbok om byggbestämmelser för bostäder och bostadsmiljö, nybyggnad och ombyggnad (9. uppl. Svensk byggtjänst. 192 s.)

Annons
Annons