search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Europadomstolen

Europadomstolen, som är en del av Europarådet, ligger i Strasbourg i Frankrike och inrättades 1959.

Domstolen kan pröva om Europarådets 47 medlemmar lever upp till sina åtaganden enligt Europa­konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, även kallad Europakonventionen och EKMR.

En privatperson som inte anser att en stat har respekterat hans eller hennes mänskliga rättigheter kan vända sig till domstolen. Men den som vill klaga till Europadomstolen måste först ha försökt att få rättelse i landet där kränkningen har skett genom att föra sin sak till högsta instans – i Sverige till Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

En privatperson kan inte väcka talan mot en annan privatperson i domstolen.

Domstolens avgöranden är rättsligt bindande för den berörda staten.

Europakonventionen antogs 1950. Sedan 1995 gäller konventionen som svensk lag. 

Annons
Annons