search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Största konkursen i modern tid

Månadens advokat Hans Andersson är konkursförvaltare för gruvkoncernen Northland Resources vars skulder uppgår till 14 miljarder kronor, en miljard mer än i SAAB-konkursen.

– Min målsättning är att sälja verksamheten för fortsatt drift. Dels har det ett egenvärde att undvika den kapitalförstöring som det innebär att sälja bit för bit, dels är det min uppfattning att fortsatt drift innebär det bästa utfallet för borgenärerna i konkursen, säger Hans Andersson, delägare i advokatfirman Kaiding som arbetar på kontoret i Piteå och är specialiserad på obeståndsrätt, affärsjuridik och tvistehantering.

Hur fick du uppdraget?

– Jag blev tillfrågad av representanter för styrelsen i Northland. Anledningen till att jag och byrån blev aktuella för uppdraget var dels vår geografiska placering eftersom konkursförvaltning är en verksamhet som sköts bäst när man finns någorlunda nära till hands, dels är byrån en av de få obeståndsbyråerna som hanterat gruvor i obestånd och jag har själv erfarenhet av stora konkurser i gruvbranschen.

Vilka tillgångar har konkursboet?

– Tillgångarna omfattar dels själva gruvan utanför Pajala, ett nyligen uppfört anrikningsverk, men också en tåg- och godsterminal som uppförts. Dessutom finns en hamnanläggning i Narvik, så det finns också ett bolag i Norge med en norsk konkursförvaltare.

Vad kännetecknar gruvkonkurser?

– När det gäller all gruvverksamhet hamnar miljöfrågor i fokus eftersom det finns ett miljötillstånd och villkor i tillståndet för gruvverksamheten som man måste hålla sig till. Det handlar om hantering av vatten, avbördning och man måste ta prover och skicka till myndigheter. Därför är det också viktigt att man från dag ett har engagerad och duglig personal med kompetens på miljösidan.

Hur hanterar du det stora mediala intresset?

– Jag har valt att försöka styra media­kontakterna till mig själv, eftersom konkursförvaltaren i större konkurser blir en slags projektledare som har kontroll och översikt över helheten i konkursen och leder och fördelar arbetet. Det gör också att man är bäst skickad att även hantera de frågor som finns hos allmänheten och journalister. Det har också ett värde att svaren blir likartade.

Vad är det svåraste med ditt uppdrag?

– I så här stora konkursuppdrag är det alltid en utmaning vid konkursöppnandet att få en förståelse för verksamheten, vilka frågor som är prioriterade och att få kontroll på verksamheten. Man tvingas fatta en lång rad beslut under tidspress. När det gäller gruvverksamhet är det miljö-, fastighets- och markfrågor som är kopplade till gruvdriften och som är en utmaning att hantera. Den andra utmaningen i det här fallet är försäljningsprocessen.

Vad händer nu?

– Konkursboet fortsätter driften av gruvan på samma nivå som Northland hade före konkursen. Det innebär att det inte sker någon faktisk produktion av järnmalm, utan vi upprätthåller värdena i anrikningsverket och ser till att miljövillkoren följs. Ett 20-tal personer är anställda av mig på plats och de går i skift för att övervaka verksamheten. Det andra är att vi jobbar med försäljningsprocessen som i dag är inne i ett intensivt skede. Den tidplanen som vi arbetar efter är att vi ska ha en ny köpare på plats med tillträde den sista juni.

Blir det inte lika svårt för en ny ägare?

– Den som förvärvar verksamheten av konkursboet förvärvar inkråmet, tillgångarna, och slipper ryggsäcken av de tidigare lån som fanns. Den som förvärvar en järnmalmsgruva i dag gör det utifrån en förhoppning och tro att prisbilden ändras så att det blir lönsamt i framtiden att bedriva verksamheten.

Annons
Annons
Annons