search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande:

R-2014/2317 Promemorian Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy (Ds 2014:45)

R-2015/0067 Betänkandet Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål (SOU 2014:76)

R-2015/0105 Promemorian Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2)

R-2015/0220 Departementspromemorian Uppbörd av böter (Ds 2015:5)

R-2015/0367 Departementspromemorian Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

R-2015/0450 Betänkandet Med fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet (SOU 2015:3)

R-2015/0453 Promemorian Förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

R-2015/0521 Promemorian Beslag i it-miljö, tvångsåtgärder i samband med kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt tillfälligt omhändertagande av elektronisk kommunikationsutrustning

R-2015/0564 Kommissionens förslag till direktiv om ändring i direktiv 2011/16/EU vad avser automatiskt informationsutbyte i fråga om beskattning KOM(2015) 135 slutlig

Annons
Annons