search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Kommunala aktiebolag
Författare: Patrik Kastberg
Förlag: Jure

Sedan länge bedrivs mycket av den kommunala verksamheten i aktiebolagsform. Trots att verksamheter som bedrivs i kommunala aktiebolag har stor betydelse både för den kommunala ekonomin och näringslivet i stort, är den sparsamt behandlad både i doktrin och praxis. Boken behandlar frågeställningar kring, den ibland komplexa, regleringen av dessa bolag och samspelet mellan aktiebolagsrätt och kommunalrätt. Boken behandlar bl.a. hur kommunala aktiebolag bildas och argument för respektive emot bolagisering, vilka verksamheter kommunala aktiebolag får bedriva, aktiebolagets organisatoriska delar och skadeståndsrättsligt ansvar. Författaren jobbar som regionjurist på Region Skåne med särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt.

Titel: Att leva som sambo : en civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid. Avhandling från Uppsala universitet
Författare: Kajsa Walleng
Förlag: Iustus

Trots att samboende som samlevnadsform blivit allt vanligare och alltmer socialt accepterat de senaste decennierna har lagstiftningen kring samboende halkat efter och är inte anpassat efter den rådande samhällsutvecklingen menar Kajsa Walleng. Avhandlingen studerar det rättsliga skyddet för sambor och i vilken utsträckning det motsvarar dagens behov, särskilt när förhållandet upplöses genom separation eller dödsfall. Boken innehåller en omfattande empirisk studie som genomfördes 2010 i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB), som påvisar ett glapp mellan lagen och sambors behov. Avslutningsvis diskuteras olika lösningar för att göra det befintliga rättsliga skyddet för sambor mer i takt med sin tid. Kajsa Walleng disputerar med sin avhandling vid Uppsala universitet den 22 maj.

Nya avhandlingar

Leva som andra genom ställföreträdare : en rättslig och faktisk paradox av Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet (Iustus)

Personer med utvecklingsstörning ska enligt svensk lag ha samma rättigheter och samma självbestämmanderätt som andra. Hur detta fungerar konkret i rättsliga sammanhang diskuteras i avhandlingen. Rätten antas vara lika och tillgänglig för alla, men alla har inte samma möjligheter att rättshandla eller föra sin egen talan. Detta leder till att personer med utvecklingsstörning ofta blir beroende av att företrädas av en god man eller förvaltare. Mekanismer i rätten som diskvalificerar vissa människor, på samma sätt som omyndigförklaringen gjorde tidigare, finns alltså fortfarande kvar. I avhandlingen diskuterar författaren också den människosyn som avspeglas i rätten, och vilka effekter denna får för personer som avviker från den rättsliga idealbilden av människan.

Skyddsvärda intressen & straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande av Linnea Wegerstad, Lunds universitet

Linnea Wegerstad undersöker i sin avhandling hur sexualbrott urskiljs från andra typer av våld och kränkningar i straffrätten och varför just sexualbrotten framställs som så problematiska, varför det finns en specifik brottskategori som benämns sexualbrott och på vilket sätt denna brottskategori urskiljs från andra brott mot person.

Författaren gör en historisk återblick på hur synen på sexualbrott har ändrats över tiden, från sedlighetsbrott till sexualbrott under första hälften av 1900-talet och hur ett särskilt skyddsvärt intresse då skapades: den sexuella integriteten, samt undersöker lagstiftningsreformer från brottsbalkens tillkomstår 1965 till 2013 års sexualbrottsreform.

Annons
Annons