search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Vad är det viktigaste er advokatbyrå gör för att underlätta för kvinnliga advokater för att de ska bli kvar i yrket med sikte på att bli delägare?

Så här svarar de tio största byråerna:

Mannheimer Swartling:

På Mannheimer Swartling bedrivs ett aktivt hållbarhetsarbete och i det ingår jämställdhetsarbetet och frågor om mångfald. Byrån hållbarhetsrapporterar i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.1. Ett av hållbarhetsmålen som kommuniceras öppet är att öka andelen kvinnliga delägare.

Mannheimer Swartling arbetar aktivt för att bistå sina medarbetare under småbarnsåren. Byrån har ett särskilt program för jurister med små barn. Syftet är att programmet ska fungera som ett stöd för att få ihop livspusslet både för kvinnor och män. I programmet ingår bland annat möjlighet att arbeta deltid eller flexibel tid, ett utökat it-paket och it-support för att kunna arbeta hemifrån samt bidrag till hushållsnära tjänster. Vidare finns en föräldragrupp för jurister med små barn som vill utbyta erfarenheter om karriär och föräldraskap. I gruppen ingår även delägare. Byrån betalar även en del av mellanskillnaden mellan föräldrapenning och ordinarie lön under föräldraledigheten.

Antal delägare: 86                                                  

Varav kvinnor: 12

Nya delägare de senaste 5 åren: 16                

Varav kvinnor 6

 

Vinge:

Fokus på ledarskap, inklusive ledarskap baserat på neurovetenskaplig forskning kring högpresterande miljöer. Coachinginsatser, mentorskap och deltagande i nätverksprogram. Lön och ersättning baserat på en struktur som gäller för samtliga jurister samt förstärkt föräldraersättning. Olika former av stöd för nya delägare. Bidrag till städhjälp. 

Antal delägare: 72                                                  

Varav kvinnor: 13

Nya delägare de senaste 3 åren:10                

Varav kvinnor: 3

 

Lindahl, Eva-Maj Mühlenbock:

I dag är 11 procent av Lindahls delägare kvinnor. Sedan 1 januari 2012 har vi tagit in 13 nya delägare varav två kvinnor. Det är inte siffror som vi är nöjda med utan något som vi vill förbättra framöver. För oss är det viktigt att förutsättningarna för att nå delägarskap är helt neutrala vad avser kön, etnicitet, sexuell läggning etc. Vi anser att inga sådana egenskaper är relevanta vid bedömning av delägarskap. Vi letar bara efter bra jurister som kan hjälpa våra klienter till ännu bättre affärer.

Vårt mål är att fortsätta utvecklas mot att vara en ännu mer modern byrå där det går att kombinera utmanande arbetsuppgifter och en spännande karriär med ett gott familjeliv utifrån moderna värderingar. Vi har en särskilt inrättad arbetsgrupp för diversity som har till uppgift att identifiera förbättringsmöjligheter, identifiera och sprida goda exempel och inspirera och upprätthålla dialogen inom byrån.

Förenklat så arbetar vi med tre saker: i) En aktiv dialog inom byrån för att tydliggöra önskade värderingar och agerande. ii) Information för att sprida goda exempel och coachning till biträdande jurister. iii) Engagemang externt som skapar nyttor för byrån, som till exempel kvinnlig styrelsekompetens och Advokatsamfundets olika jämställdhetsprojekt.

 

Antal delägare: 83                                                  

Varav kvinnor: 9

Nya delägare de senaste 3 åren: 13                

Varav kvinnor: 2

 

Setterwalls, Åsa Erlandsson:

Vi jobbar på flera sätt med att få en ökad andel kvinnliga delägare. Till exempel deltar vi aktivt i olika kvinnliga nätverk, vi hjälper identifierade kvinnliga yngre ”stjärnor” med extern mentor/coach, vi uppmuntrar föräldraledighet genom ersättning, vi har tagit fram en policy kring föräldrafrågor som attityder, vad göra för att underlätta före–under–efter etc., vi tillhandahåller tekniska möjligheter för att underlätta ett mobilt och flexibelt arbetssätt. Det finns massor av andra exempel. Men det viktigaste vi gör är egentligen något helt annat. Nämligen att vi i just precis allting – hur vi fördelar arbete, hur vi sätter samman pitchteam, hur vi utser chefer etc. – jobbar med och utmanar varandra i att hela tiden vara medvetna om vad vi gör och hur det vi gör påverkar kvinnors möjlighet till karriär. Och att vi i vår nya jämställdhetsplan sätter konkreta mål för andelen nya kvinnliga delägare de kommande åren.

 

Antal delägare: 56                                                  

Varav kvinnor: 6

Nya delägare de senaste 3 åren: 5                  

Varav kvinnor: 1

 

Wistrand , Martin Wedén:

A) Vi har ett nätverk för främjande av kvinnligt delägarskap. Det är ett forum där våra kvinnliga biträdande jurister samlas för att diskutera sin egen och byråns utveckling i det här avseendet.

B) Vi följer upp varje individuell jurists utveckling – kvinna som man – och har särskilt fokus på att lösa de utmaningar det innebär att vara småbarnsförälder i en krävande bransch. Det är framför allt flexibilitet i sysselsättningsgrad och arbetstider som brukar vara lösningen.

C) Vi föregår med gott exempel. Manliga biträdande jurister och delägare är föräldralediga, hämtar eller lämnar på dagis samt vabbar i allt större utsträckning. Det är viktigt för att åstadkomma en attitydförändring.

 

Antal delägare: 58                                                  

Varav kvinnor: 6

Nya delägare de senaste 3 åren: 14                

Varav kvinnor: 4                         

 

Glimstedt:

Likabehandling ligger i grunden; delaktighet, engagemang och ansvar skall vara lika oavsett kön. Då balans mellan familj och karriär inte uteslutande är en anledning till obalans i könsfördelningen men trots allt ett identifierat hinder så speglar några av våra konkreta åtgärder en möjlighet att minimera denna obalans.

*Könsoberoende lön och rätt till kompetensutveckling samt delägarskap.

*Glimstedt tillskjuter ersättning utöver föräldrapenningen från försäkringskassan.

*Vi uppmuntrar föräldraledighet.

*Vi tillämpar flexibla arbetstider, deltid och möjlighet att arbeta hemifrån.

*Möjlighet till JAB.

*Löneökning årligen även då man är föräldraledig.

*En öppen och kontinuerlig dialog med våra anställda om vårt jämställdhetsarbete.

 

Antal delägare: 56                                                  

Varav kvinnor: 10

Nya delägare de senaste 3 åren: 13                

Varav kvinnor: 4

 

MAQS:

Arbetet med att bibehålla kvinnor i advokatyrket och som ett led i detta coacha dem fram till delägarskap sker på ett flertal olika sätt.

Det viktigaste arbetet med att stötta kvinnor i karriären sker givetvis i den dagliga verksamheten. Det sker såväl genom tydliga och närvarande mentorskap som genom att underlätta för att kunna kombinera arbets- och privatliv. Genom tidig coaching och tydliga krav för kompetenstrappan avseende karriär på MAQS skapas förutsättningar för att kunna komma vidare och ta nästa steg i karriären. Vi uppmuntrar både manliga och kvinnliga biträdande jurister att vara föräldralediga och uppmuntrar även en löpande delaktighet i byråns verksamhet under föräldraledigheten.

Ett mer långsiktigt arbete sker genom att skapa tydlighet kring vilka krav som ställs på delägarskap i syfte att sudda ut en otrygghet hos de kvinnor (och män) som närmar sig karriärsteget delägarskap. Det sker bland annat genom en medveten satsning på att alla ska ges rätt coaching samt erhålla en målinriktad plan utifrån sina respektive individuella förutsättningar i syfte att alla ska kunna ta steget in i delägarkretsen. Vi arbetar även aktivt med att tillsätta kvinnor (som inte nödvändigtvis är del­ägare) i ledande positioner, till exempel som arbetsgruppschefer, bland annat för att skapa ännu fler kvinnliga förebilder i organisationen och samtidigt skapa ytterligare en språngbräda i karriären mot delägarskap.

 

Antal delägare: 46                                                  

Varav kvinnor: 8

Nya delägare de senaste 3 åren:10                

Varav kvinnor: 1

 

Delphi, Stefan Erhag:

På Delphi engagerar vi oss och stöttar samtliga advokater som både aspirerar och de som inte aspirerar på att bli delägare. Kraven för delägarskap är lika för kvinnor och män. Vi arbetar aktivt för att stötta kvinnliga jurister utanför Delphi med exempelvis mentorskapsprojekt som ADASTRA. Som managing partner på Delphi är det en av mina viktigaste uppgifter att försöka se till så att vi på Delphi har en bra balans mellan kön, ålder och erfarenhet när det gäller delägare och vi strävar självklart efter att ha en jämnare fördelning.

 

Antal delägare: 51                                                  

Varav kvinnor: 6

Nya delägare de senaste 3 åren: 8                  

Varav kvinnor: 4

 

Roschier, Jens Bengtsson:

Roschiers värden stödjer principen om meritokrati och mångfald i delägarutnämningar och för oss är det självklart att stötta alla jurister – oavsett kön, etnisk bakgrund eller liknande – i karriärutvecklingen.  Vi tror inte det finns några ”enkla” lösningar för att få unga kvinnliga toppkrafter att stanna kvar i yrket. Vi fokuserar mycket på mentorering och individuella program avseende ledarskap, networking, affärsplanering etc. för att hjälpa juristerna att utvecklas som rådgivare och bilda de affärskontakter som är viktiga för den framtida karriären, vilket vi tror är den viktigaste motivationsfaktorn för att hållas kvar i yrket. En advokat – kvinna eller man – är generellt sett en ambitiös person som trivs i sitt yrke och vill utvecklas och känna att hon eller han kan ge värdefull rådgivning till sin klient. Samtidigt är rådgivningsarbetet krävande och ofta oförutsägbart. Här spelar också de val man gör som individ in. Under de mest intensiva småbarnsåren kan det tänkas att man som förälder vill växla till en roll med mer förutsägbar vardag där man har mer tid för familjen utan att tappa kontakten till klienterna och branschen. Vi erbjuder alla (man som kvinna) samma möjligheter till stöd i sådana situationer enligt individuellt behov och i olika skeden av karriären, till exempel förlängd ledighet, flexibla arbetsarrangemang, projektuppgifter eller ändrad roll. Glädjande många och ett ökande antal manliga advokater utnyttjar dessa möjligheter (även bland våra delägare), vilket säkert har bidragit till den positiva jämställdhetsutveckligen hos Roschier men även till den generellt positiva utvecklingen på firman. Vi har dock en ödmjuk inställning i frågan och letar ständigt efter nya uppslag till förbättringar.

Roschier är en integrerad firma där Sverige inte går att ses isolerat. Av befintliga delägare i Roschier är ca 20 % kvinnor, men trenden är på  starkt uppåtgående. Under de senaste tre åren har Roschier tagit upp 5 nya delägare ur de egna leden, av vilka 3 eller 60 % är kvinnor. Tittar man endast på Stockholmskontoret är motsvarande siffra 50 %. Därjämte har vi gjort externrekryteringar. Den positiva utvecklingen stöds av att majoriteten av våra seniora biträdande jurister som är närmast delägarskap är kvinnor och av att över hälften av de nyanställda juristerna under de tre senaste åren är kvinnor. Förändringen vad gäller nyinvalda kvinnliga delägare har de senaste åren gått relativt snabbt. Det kommer trots detta av rent matematiska och historiska skäl att ta ett tag innan den övergripande utjämningen är uppnådd så att ca hälften av våra partners är kvinnor. Det är dock möjligt att vi i framtiden till och med kommer att se en omvänd fördelning. I det här avseendet är jag mycket optimistisk.

 

Antal delägare: 15                                                  

Varav kvinnor: 1

Nya delägare de senaste 3 åren: 5*                

Varav kvinnor: 3* 

* Avser Roschiers alla kontor i Sverige och Finland, exkl. externrekryteringar.

 

Gärde Wesslau:

Gärde Wesslau arbetar på ett medvetet sätt med sina värdegrunder för att skapa ett gott arbetsklimat med förutsättningar för alla att göra den karriär de önskar. Privatlivet ska kunna kombineras med karriären på ett naturligt sätt. Vi uppmuntrar genom samtal och stöd till hälftendelning vid föräldraledighet samt erbjuder bra föräldravillkor såsom nedtrappning inför och en plan för att komma åter efter föräldraledigheten samt bland annat en förstärkt föräldrapenning.  Redan nu är andelen kvinnliga delägare 30 % på storbyrånivå.

Målsättningen är att byrån ska återspegla samhället och rekryteringen sker strategiskt med avseende på jämställdhet och mångfald. Även rekryteringen av delägare görs på samma sätt, det vill säga de personliga egenskaperna går före det ekonomiska bidrag denne kommer att ha.

Vår hållbarhetsgrupp, som består av engagerade personer från både jurister och administrativ personal, arbetar aktivt med dessa frågor liksom med miljö, ekologi och sociala aspekter.

 

Antal delägare: 28                                        

Varav kvinnor: 5

Nya delägare de senaste 3 åren: 18

Varav kvinnor: 8