search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Remissärenden

Förteckning över remiss­ärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2014/2058 Betänkandet Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag (SOU 2014:68)

R-2014/2124 Departementspromemorian Grupp- och trafikförsäkringsfrågor (Ds 2014:43)

R-2014/2125 Promemorian Sveriges tillträde till Europarådets konvention om förfalskning av medicinska produkter och liknande brott som innebär ett hot mot folkhälsa (Ds 2014:41)

R-2014/2244 Utkast till proposition Ändringsprotokoll nr 15 – Nya regler för att öka Europadomstolens effektivitet

R-2014/2272 Promemorian Ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet

R-2014/2281 Betänkandet Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor (SOU 2014:72)

R-2014/2285 Promemorian Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44)

R-2014/2318 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om översyn av tillsynsansvar över förorenade områden

R-2015/0008 Betänkandet Internationella säkerheter i flygplan m.m. – Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet (SOU 2014:79)

R-2015/0010 Betänkandet Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

R-2015/0013 Promemorian Några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46)

R-2015/0092 Departementspromemorian Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut (Ds 2015:1)

R-2015/0124 Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

R-2015/0230 Utkast till lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom (kompl.)

Annons
Annons