search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Många och uthålliga satsningar

Hilda, Sofia, Hildary, Rakel, Ruben, Ragna. Alla är de olika delar av det omfattande arbetet som pågår med det övergripande syftet att stärka och utveckla kvinnliga juristers yrkesroll.

HILDA: Det stora nätverket för kvinnliga jurister

Hilda grundades vid ett möte på Advokatsamfundets kansli den 18 januari 2006 och fick sitt namn efter dagens namnsdagsbarn. Nätverket, som består av ett fyrtiotal kvinnor från olika delar av rättsväsendet och advokatkåren, har till syfte att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet. Målet med Hilda är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

SOFIA: Etablerat och framgångsrikt mentorskapsprojekt

Sofia är ett mentorprogram med korsvist utbyte mellan olika verksamheter som syftar till att ge deltagarna ökad insikt om vad chefsrollen innebär för kvinnor inom olika delar av advokatkåren och rättsväsendet. Målet med projektet är att öka motivationen för deltagarna att vilja bli chefer. Programmet fokuserar i huvudsak på mentorskap, men det finns även möjlighet till praktik som kan anpassas utifrån adeptens och mentorns förutsättningar. Den nionde omgången av Sofia inleddes under 2014.

Under 2014/2015 deltar arton mentorer och lika många adepter i Sofia. Efterfrågan är mycket stor. Mentorerna är kvinnor verksamma i ledande positioner inom olika delar av rättsväsendet och advokatkåren. Adepterna som har valts ut kommer från åklagarväsendet, domstolar, advokatbyråer och olika myndigheter.

HILDARY: Välbesökta lunchklubbar med inspirerande föredrag

Hildas lunchklubbar – Hildary –har till syfte att vara en mötesplats för kvinnliga jurister där de kan utbyta erfarenheter och stödja varandra. Under 2014 deltog runt 600 kvinnliga jurister i Hildarysamman­komsterna. Hildarysammankomster har under 2014 anordnats i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och, nytt för 2014, Umeå.

RAKEL: Inspiration till kvinnligt ledarskap och ökad mångfald

Rakel är Advokatsamfundets och Hildas årliga konferens med syfte att inspirera kvinnor i rättsväsendet, advokatkåren och förvaltningen att våga pröva på chefsrollen.

Den 24 mars 2015 hölls den nionde Rakelkonferensen i Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm. Spegelsalen var fullsatt med över 270 jurister som samlats för att låta sig inspireras och knyta kontakter.

RUBEN: Mentorskap i grupp möjlighet för dialog kring ledarskap

Rubenprojektet är ett mentorskap i grupp som har anordnats av Advokatsamfundet sedan 2011 inom Hilda-nätverket.

Varje mentorsgrupp består av två mentorer – en manlig och en kvinnlig chef eller delägare från rättsväsendet, förvaltningen eller advokatkåren samt cirka åtta adepter med blandade juristbakgrunder.

Målet med projektet är att genom diskussioner och utbyte av tankar och erfarenheter i grupp uppmuntra deltagarna att vilja bli chefer eller delägare (läs mer på sidan 36).

RAGNA: Hildas välbesökta hemsida

Sedan 2008 finns all information om Hilda och Hildas olika projekt samlade på Hildas mycket välbesökta hemsida, Ragna.

Här finns, förutom bakgrund, information om nätverket Hilda och de olika projekten, kalendarium och presentationer av Hildas medlemmar, också Månadens Hilda – en personlig krönika skriven av någon av Hildas medlemmar.

På hemsidan finns också en presentation av de män i ledande positioner inom rättsväsendet/förvaltningen och advokatkåren som ingår i Ruben och som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget och bli chefer eller delägare.

Annons
Annons