search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Sekretess mellan myndigheter

Författare: Johan Höök    

Förlag: Karnov Group

Sekretess gäller inte bara i förhållande till enskilda utan även mellan myndigheter. Huvudregeln är att sekretessbelagda uppgifter inte får överföras mellan olika myndigheter, en ordning som har gällt länge i Sverige. Från huvudregeln finns ett stort antal undantag där en myndighet kan, ibland är skyldig att, lämna uppgifter till annan myndighet. Boken går i detalj igenom de olika undantagen, dels de generella möjligheterna till undantag, exempelvis möjligheten att utlämna information vid brottsmisstanke. Dels behandlas de specifika undantagen som finns på olika områden.

Titel: Cross-examination in international arbitration : nine basic principles

Författare: Kaj Hobér, Howard S. Sussman

Förlag: Norstedts juridik

En praktiskt inriktad handbok om korsförhörsteknik vid internationella skiljeförfaranden. Författarna, båda välkända specialister på området delar med sig av sina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper. Ett korsförhör syftar till att klargöra oklarheter i ett skiljeförfarande. En bra grundteknik för att förbereda och genomföra ett förhör sammanfattar författarna i nio punkter. Ett korsförhör ska vara noggrant förberett, man bör vara kortfattad, använda ledande frågor och lyssna in svaren är några av råden.

 

Nya avhandlingar

Straffbar oaktsamhet av Andreas Anderberg, Örebro universitet (Iustus)

Eftersom grunden för straffansvar är uppsåt är det också uppsåtligt handlande som i första hand bör kriminaliseras. Att straffbelägga oaktsamt handlande bör bara användas som en sista utväg menar Andreas Anderberg i sin avhandling som undersöker hur sådan kriminalisering motiverats av lagstiftaren, tillämpats av domstolarna och tolkats av straffrättsvetarna.

How to regulate information and communications technology? : a jurisprudential inquiry into legislative and regulatory techniques av Ubena John, Stockholms universitet (Jure)

Den snabba förändringen på informations- och kommunikationsteknikområdet (IKT) har medfört utveckling av nya typer av varor och tjänster och nya förutsättningar för producenter, distributörer, nyttjare, konsumenter och myndigheter, vilket i sin tur medfört nya regleringsbehov. Studien belyser den traditionella lagstiftningsteknikens tillkortakommanden på IKT-området och den nya alternativa regleringskultur som utvecklats (New regulatory culture, NRC). Tre problemområden inom IKT-rätten analyseras särskilt: digital upphovsrätt, webbtelefoni och frågan om nätneutralitet.

 

Svea hovrätts tidiga historia

Svea hovrätt som inrättades 1614 firade sitt 400-årsjubileum förra året. Institutet för rättshistorisk forskning har bidragit till jubileet med denna antologi, där man lyfter fram hovrättens historia från 1730-talet och framåt. Volymen, som ingår i skriftserien ”Rättshistoriska studier” innehåller tio uppsatser som kastar nytt ljus över hovrättens tidiga verksamhet.

Annons
Annons