search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD: I svåra brottmål har man rätt till dyrare försvarare

I brottmål som rör komplicerade frågor har den som blir frikänd rätt till försvarar­ersättning som är högre än timkostnadsnormen.

Högsta domstolen klargjorde ersättningsprinciperna i en dom den 11 mars.

En man frikändes i ett mål där han var åtalad för tre fall av försvårande av skattekont­roll, grova brott, i tre bolag. Åklagaren hade också yrkat näringsförbud och företagsbot. När mannen anlitade en privat försvarare entledigade tingsrätten hans offentlige försvarare, som fick ersättning för 98,5 timmars arbete.

Åklagaren lade ned åtalet i samband med att huvudförhandlingen började. Den tilltalade yrkade då ersättning för rättegångskostnader med 385 000 kronor. Ersättningen avsåg försvarararvode för 110 timmar à 2 800 kronor exklusive moms.

I sin frikännande dom tillerkände tingsrätten mannen ersättning för försvarararvode för 80 timmar à 1 205 kronor. Enligt tingsrätten hade den private försvararen lagt ned för mycket arbete på målet. Dessutom minskades ersättningen med vad den offentlige försvararen skulle ha fått.

Mannen överklagade ersättningsbeslutet till hovrätten, som avslog överklagandet. Men HD ändrade beslutet och ger honom den ersättning han har begärt.

HD konstaterar att en frikänd tilltalad har rätt till ersättning för ett skäligt försvarararvode. Timkostnadsnormen är inte tillämplig, utan allmänna sysslomannarättsliga principer ska användas. Ombudet har rätt till en marknadsmässig ersättning, det vill säga vad ombudet eller andra med motsvarande erfarenheter och kunskaper kan debitera för ett liknande uppdrag. Ett ombud som är överkvalificerat eller har särskild kompetens som inte är relevant motiverar inte högre arvode.

Enligt HD är det marknadspraxis att försvararuppdrag arvoderas utifrån antal timmar som försvararen har lagt ned på uppdraget. Särskilda kunskaper, kompetens och skicklighet kommer till uttryck i timersättningsnivån. I de flesta brottmål finns tillräckligt kompetenta försvarare bland advokater som åtar sig offentliga försvararuppdrag, som bör acceptera privata uppdrag mot ersättning enligt timkostnadsnormen. Men enligt HD:s dom är det annorlunda med mål som kräver särskilt kvalificerad kompetens eller erfarenhet, till exempel därför att de rör komplicerade ekonomiska eller rättsliga frågor. Där är det inte självklart att en tillräckligt kompetent privat försvarare kan anlitas mot timkostnadsnormsersättning.

Om den tilltalade anlitar en privat försvarare under sådana förhållanden, bör den tilltalade vid frikännande vara berättigad till ersättning motsvarande försvararkostnaden, om den är skälig.

HD konstaterar att den tilltalade hade suttit häktad i ungefär en månad då han anlitade sin private försvarare, och att det rörde sig om påstådd ekonomisk brottslighet som krävde specialkompetens. Därmed anser HD att han hade fog för att anlita en särskilt kvalificerad försvarare. Inte heller har det ifrågasatts att tidsåtgången svarar mot nedlagt arbete, eller framkommit att den private försvararen har vidtagit onödiga åtgärder eller överarbetat målet på annat sätt. Därför ska det inte göras någon reduktion för dubbelarbete. HD kommer fram till att arvodet och den yrkade ersättningen är skälig.

HD:s dom 11/3 2015 i mål Ö 260-13

 

 

Annons
Annons