search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Bertil Södermark – en framträdande advokat

Advokat Bertil Södermark har avlidit. Han föddes 1935 och blev nästan åttio år gammal.

Efter studenten och militärtjänstgöring började Bertil studera juridik. Studierna klarade han av på kort tid. Därefter påbörjade han sin notarietjänstgöring vid Sollentunas och Färentunas häradsrätt. Denna avslutades 1962. Bertil hade då tankar på att gå domarbanan, men blev övertalad att istället börja på Advokatfirman Södermark, den byrå där hans då sedan några år bortgångne far varit verksam. Där stannade han i 45 år synnerligen framgångsrika år. Under några år efter 2008 och framåt fortsatte Bertil att på egen hand bedriva advokatverksamhet i mindre skala.

Bertil blev ledamot av Advokatsamfundet 1965 och förblev ledamot till sin död. Under denna tid bidrog han aktivt till Advokatsamfundets verksamhet och advokatyrkets goda anseende. Bertil innehade flera viktiga förtroendeuppdrag. Han var ledamot av Advokatsamfundets huvudstyrelse under åren 1992–1998. Därefter åtog han sig uppdraget som ledamot av disciplinnämnden under åtta år, 1998–2006, varav två som nämndens vice ordförande. Han undervisade också blivande advokater i etik och process inför advokatexamen. Inte sällan åtog han sig uppdrag att för samfundets räkning medverka som expert i statliga utredningar. Härutöver hade Bertil bland annat uppdrag som ledamot i Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning under åren 1997–2012.

Jag hade förmånen att arbeta nära Bertil både i huvudstyrelsen, i disciplinnämnden och i Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Bertils insatser kan inte nog överskattas. Skälet till detta är inte endast den stora arbetsinsats som han utförde, utan den utomordentliga klokskap och det goda omdöme som kännetecknade Bertil i allt vad han företog sig. Bertil bidrog väsentligt till vården av advokatyrkets kärnvärden.

Bertil var, med sitt lågmälda sätt, en mycket vänlig och oaggressiv person som var allmänt respekterad. Han var till och med omtyckt av sina motståndare. Bertil kunde mycket på många områden inom juridikens värld. Han lät sig aldrig bli ensidigt specialiserad. Han rörde sig i civilrättens och straffrättens världar med samma självklarhet. Han var en erkänt mycket skicklig processadvokat och uppträdde som ombud i flera stora och uppmärksammade processer. Få advokater kan mäta sig med Bertil när det gäller antalet refererade mål i Högsta domstolen.

Han var därtill en klok rådgivare både till näringslivet och till privatpersoner som sökte hans bistånd. Bertil var en föredömlig och mycket skicklig advokat. Ett tecken på det stora förtroende han åtnjöt är det faktum att kolleger som råkat ut för problem ofta sökte hans biträde.

I den vänbok som framtogs i anslutning till att Bertil lämnade Södermarks 2008 avslutade jag mitt bidrag med följande: ”Ett förtroendefullt förhållande till klienterna liksom samhällets förtroende för advokatkåren kan endast upprätthållas om advokatens personliga heder, redbarhet och integritet är ställd bortom allt tvivel. Bertil utgör en lysande exponent för hur en förtroendegivande advokat bör vara. Han kombinerar personliga egenskaper som klokskap, integritet, ödmjukhet, och prestigelöshet med erfarenhet och mycket stort kunnande. Klienterna litar på honom. För hur det än är så ligger förtroendet i betraktarens öga. Bertil har i sin advokatgärning aktivt bidragit till att skapa stort förtroende för advokatkåren. Det är vi alla advokater honom tack skyldig.”

Jag kan bara, sju år senare, instämma i dessa ord. Bertil var med rätta en förebild för många. Han representerade en advokattyp som dessvärre blir allt sällsyntare.

 

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons