search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sverige kritiseras av FN:s MR-råd

FN riktar kritik mot hur Sverige hanterar mänskliga rättigheter på en rad områden.

I slutet av januari granskades Sveriges regering i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève om människorättssituationen i landet. I en FN-rapport som tagits fram inför förhöret kritiseras Sverige på flera punkter. Ökningen av antalet hatbrott mot minoriteter som muslimer, afrosvenskar, romer och judar oroar FN. FN konstaterar att samtidigt som hatbrotten ökar minskar antalet utredningar och fällande domar.

FN oroas också av att det sexuella våldet mot kvinnor ökade med nästan 50 procent mellan 1995 och 2008. FN ser med stor oro på att våldet mot funktionshindrade kvinnor ökar.

Den etniska diskrimineringen är ett annat problem som lyfts fram i rapporten. FN uttrycker oro över att utrikesfödda personer riskerar att bli arbetslösa, tvingas ta okvalificerade, lågavlönade jobb och bo i segregerade områden.

FN konstaterar också att det finns brister när det gäller samernas rätt till land och att det saknas en lagstiftning som specifikt skyddar de samiska språken.

Sverige uppmanades redan 2010 att inrätta en oberoende nationell institution för att övervaka mänskliga rättigheter. Sverige får nu kritik för att en sådan institution ännu inte finns på plats.

”En sådan institution, som finns i en tredjedel av världens länder och i 17 EU-länder, skulle fylla ett antal viktiga funktioner även här. Den skulle bland annat tolka Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner, ge stöd åt kommunernas antidiskrimineringsarbete och övervaka myndigheternas efterlevnad av olika MR-bestämmelser. En oberoende MR-institution som sorterar under riksdagen kan också bidra till att MR-frågorna ges högre prioritet i regeringskansliet” skrev 24 svenska organisationer i en debattartikel i Aftonbladet inför MR-rådets granskning av Sverige.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) arbetar med att främja respekten för de mänskliga rättigheterna. I samband med att rådet bildades 2006 infördes den så kallade UPR-processen (Universal Periodic Reviews), där rådet granskar hur FN:s medlemsstater förhåller sig till de nio FN-konventionerna om mänskliga rättigheter. Varje år granskas 48 medlemsstater. Det innebär att varje stat granskas ungefär vart fjärde år. Sverige har förhörts en gång tidigare – 2010.

Tre rapporter om människorättsarbetet i Sverige låg till grund för den senaste granskningen – FN:s egen rapport, den svenska regeringens rapport och en rapport från det civila samhället.