search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet avgivit yttrande:

R-2014/1884 Betänkandet En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

R-2014/1958 Betänkandet Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden (SOU 2014:70)

R-2014/2059 Skatteverkets promemoria Folkbokföring och SPAR – några registerfrågor

R-2014/2243 Promemorian Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

R-2014/2291 Promemorian Komplettering av förslagen i SOU 2014:63 – äktenskapstvång och olaga hot

R-2014/2301 Promemorian Skattereglerna för skogbruk – Anpassning till EU-rätten

R-2014/2319 Promemorian Konkurrensverkets granskning av elektroniskt lagrat material

Annons
Annons
Annons