search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Aktieägaravtal och bolagsordning
Författare: Bert Lehrberg
Förlag: Iusté

Boken ger en grundläggande orientering om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel; i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtalet. Den behandlar bland annat bolagsordningens resp. aktieavtalets reglering, funktioner, innehåll, samspelet mellan dessa, och vilka typiska frågeställningar de aktualiserar.

Titel: Bevis 10. Bevis­prövning i brottmål
Författare: Christian Diesen
Förlag: Norstedts juridik

Bevis 10 är en uppdaterad och utvidgad upplaga av ”Bevisprövning i brottmål” som utkom 1994. Boken behandlar bevisvärderingens problem med särskilt fokus på hur beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” ska tolkas och tillämpas. Denna andra upplaga innehåller också helt nytt material om bland annat lekmäns förmåga att värdera bevis och om felkällor vid bevisvärderingen. Boken är ursprungligen ett omarbetat utdrag ur författarens doktorsavhandling från 1993, som nu i denna uppdaterade version kommer som sista delen i antologiserien Bevis.

Ny avhandling om brottsoffer

Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndigheten, disputerade i december på en avhandling med titeln Human rights for victims of non-state crime. Taking victims seriously? vid Tilburg-universitetet i Nederländerna. Avhandlingen behandlar två centrala frågor: de mänskliga rättigheternas betydelse för brottsoffer och vilken ställning brottsoffers rättigheter har i MR-rätten. Ett särskilt kapitel ägnas åt en analys av hur Europadomstolen har tolkat de universella rättigheterna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna på ett sätt som påverkar brottsoffer. Ett annat kapitel behandlar brottsofferpolitiken i Sverige, och situationen för barn som utsatts för brott.

Nyheter från Brå

Den 1 oktober 2011 gjordes vissa ändringar i lagen om besöksförbud. Reformen innebar både att besöksförbudslagen ersattes av lagen om kontaktförbud och att en ny straffbestämmelse om olaga förföljelse infördes i brottsbalken. Brottsförebyggande rådet har utvärderat reformen i rapporten Kontaktförbud (Brå 2015:3) och undersökt hur den nya straffbestämmelsen tillämpats i rapporten Olaga förföljelse (Brå 2015:2). Brå konstaterar att de nya lagbestämmelserna inte gett någon större verkan. Anmälningarna om olaga förföljelse har varit ganska få och andelen fällande domar liten. Den nya möjligheten att besluta om elektronisk övervakning med fotboja för dem som överträder ett utvidgat kontaktförbud, har heller inte utnyttjats i någon större utsträckning.

Under de senaste åren har nätkränkningar blivit allt vanligare men få anmälningar leder till åtal. 96 procent av alla ärenden läggs ned, visar rapporten Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet (Brå 2015:6). Kartläggningen visar också att det finns tydliga könsskillnader i de typer av nätkränkningar som anmäls till polisen.

Var tredje tolk saknar auktorisation

Varje månad sker mellan 2 000 och 3 000 tolkningar vid Sveriges domstolar. Statskontoret konstaterar i en ny rapport (Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol) att cirka 30 procent av tolkarna inte är auktoriserade, något som kan innebära risker för enskildas rättssäkerhet. Det grundläggande problemet är bristen på kvalificerade tolkar i Sverige. Men enligt Statskontoret finns förbättringsmöjligheter genom nya arbetssätt och en mer effektiv användning av befintliga tolkar. I rapporten föreslår man ett antal konkreta åtgärder, bland annat att det bör skapas möjligheter för simultantolkning via video, att upphandlingen av tolktjänsterna behöver utvecklas för att bättre möta domstolarnas behov och att Domstolsverket och domstolarna behöver utveckla mer effektiva rutiner för bokning och användning av tolkar.

Annons
Annons
Annons