search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

JO-kritik mot rådman och lagman

Justitieombudsmannen (JO) kritiserar lagmannen och en rådman vid Skaraborgs tingsrätt för långsam handläggning av fyra tvistemål.

Vid JO:s inspektion av Skaraborgs tingsrätt i oktober 2013 upptäcktes att fyra tvistemål i princip hade legat utan åtgärd i tre år. Målen avvisades först av tingsrätten, men sju månader senare undanröjde hovrätten tingsrättens beslut och återvisade tvistemålen till tings­rätten för fortsatt handläggning. Tre år senare hade tingsrätten inte vidtagit några åtgärder med anledning av hovrättens beslut.

JO inledde en förundersökning om tjänstefel. Under förundersökningen framkom att käranden i de fyra tvistemålen hade återkallat sin talan sedan tingsrätten återigen börjat handlägga målen efter JO:s inspektion. Tingsrätten skrev då av målen och JO lade ner förundersökningen.

Sedan den 1 januari 2011 finns ett uttryckligt krav i regeringsformen (RF) på att en rättegång ska genomföras inom skälig tid. JO skriver i sitt beslut att det är oacceptabelt att en domare under så lång tid som tre år i stort sett underlåter att handlägga mål som han eller hon har ansvaret för. Det är särskilt allvarligt att det handlar om mål som hovrätten har återvisat till tingsrätten. JO riktar därför allvarlig kritik mot rådmannen för hans bristfälliga, och under långa perioder obefintliga, handläggning av målen.

Det är domstolschefens ansvar att tingsrättens verksamhet bedrivs författningsenligt. Hon kritiseras av JO för att inte ha fullgjort sina skyldigheter att agera för att få målen handlagda och avgjorda. Hon borde enligt JO inte ha nöjt sig med rådmannens besked om att han skulle ta tag i målen. Domstolschefen hade kunnat lätta på rådmannens arbetsbörda eller lämna över ansvaret för målen till en annan domare, skriver JO.

Tidskriften Advokaten skrev i nummer 8 2014 att handläggningstiderna varierar kraftigt mellan olika domstolar.

JO:s beslut 14/1 2015, dnr 6119-2013

Annons
Annons