search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2014/1142 Betänkandet Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32)

R-2014/1149 Kompletterande yttrande över betänkandetNya regler om upphandling (SOU 2014:51) samt promemorian Nya regler om upphandling med bilaga (Ds 2014:25)

R-2014/1466 Promemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

R-2014/1539 Betänkandet Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54)

R-2014/1549 Promemorian Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28)

R-2014/1641 Betänkandet Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63)

R-2014/1653 Betänkandet Förbättrat förhandsbeskedsinstitut (SOU 2014:62)

R-2014/1664 Promemorian Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31)

R-2014/1693 Betänkandet Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav (SOU 2014:60)

R-2014/1716 Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda

R-2014/1728 Utkast till lagrådsremiss – Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

R-2014/1742 Betänkandet En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

R-2014/1749 Promemorian Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden (Ds 2014:33)

R-2014/1959 Promemorian Överlämnande av allmänna handingar för förvaring (Ds 2014:34)

R-2014/2041 Promemorian Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2014:37)

R-2014/2076 Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet

Annons
Annons