search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: JO om polis och åklagare
Författare: Per Lagerud
Förlag: Karnov Group

Boken innehåller en sammanställning av drygt 2 000 JO-belut sedan 1940-talet fram till i dag, varav ungefär hälften inte tidigare publicerats i JO:s ämbetsberättelse. De ger en informativ bild av vad JO uttryckt för uppfattning i en stor mängd frågor under årens lopp, rörande förundersökning och tvångsmedel, tillgång till försvarare, handräckning, kontaktförbud, delgivning, djurskydd, pass, felparkering och många andra frågor.

Titel: International maritime conventions. Volym 1
Författare: Francesco Berlingieri
Förlag: Informa Law from Routledge

En sammanställning av internationella konventioner inom sjö- och transporträtten tillsammans med kommentarer och analyser. Även maritima konventioner som ännu inte trätt i kraft inklusive Rotterdamreglerna behandlas i denna bokserie som kommer ut i tre volymer. Denna första volym tar upp konventioner relaterade till transport av gods och passagerare.

Två festskrifter

Förnuft, känsla och rättens verklighet, vänbok tillägnad Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet. Hon doktorerade 1989 med avhandlingen Partsautonomi och efterlevande makes rättsställning och har publicerat en rad böcker och artiklar. Bokens bidrag, författade av vänner och kolleger, rör sig främst inom hennes egna forskningsområden, med speciell inriktning på familjerätt. Redaktörer är Anna Singer och Marie Linton.

Festskrift tillägnad Christian Diesen, professor emeritus i processrätt vid Stockholms Universitet, främst känd för sitt arbete inom bevisrätten men som även behandlat en rad andra områden i sin forskning, inklusive förhörsteknik, förundersökning, brottsoffers rättigheter och utevarohandläggning. Han har även introducerat rättsteorin terapeutisk juridik i Sverige. Festskriften, utgiven med anledning av Diesens pension, består av bidrag från vänner och kolleger i ämnen relaterade till Diesens forskning.

Handbok från Europadomstolen i uppdaterad utgåva

Europadomstolen publicerade 2010 en omfattande vägledning för advokater, A practical guide on admissibility criteria. I handboken förklaras i detalj kriterierna för att domstolen ska kunna behandla ett klagomål. Handboken finns nu i en tredje uppdaterad version som täcker rättspraxis fram till den 1 januari 2014 och de nya, striktare regler för klagomål till domstolen som trädde i kraft detta datum. De nya reglerna anger bland annat vad ett klagomål till Europadomstolen måste innehålla. Det innebär att Europadomstolen normalt endast kommer att pröva klagomål som innehåller tillräckligt med information för att domstolen ska kunna göra en första bedömning av målet utan att behöva inhämta mer information. Enligt den tidigare ordningen kunde domstolen begära in kompletteringar i de fall en ansökan var bristfällig. Guiden går att ladda ned från domstolens hemsida eller köpa via Wolff legal publishers.

Annons
Annons