search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Lagändring om brottsliga barn gav inte avsedda effekter

Polisförhör minskar inte risken att barn återfaller i brott.

Polisen utreder fler av de grövre brott som begås av barn, men inte alla. Samtidigt utnyttjar socialtjänsten relativt sällan möjligheten att begära en polisutredning. Andelen barn som återfaller i brott påverkas inte av om brotten utreds eller inte. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå). Ändringarna i lagen om unga lagöverträdare (LUL) skulle leda till att polisen utredde alla grövre brott som begås av barn under 15 år, och till att socialtjänsten i övriga fall skulle bedöma behovet av polisutredningar. Men lagreformen 2010 har inte lett till att en större andel av de brottsmisstänkta barnen utreds av polisen. Det var en femtedel som utreddes 2005 liksom 2012. De grövre brotten, som till exempel rån, våldtäkt, grov misshandel och mordbrand utreds däremot oftare. Men det görs fortfarande inte regelmässigt, enligt Brå. Andelen utredningar som har initierats av socialtjänsten halverades mellan 2005 och 2012, tvärt emot lagstiftarens intentioner. En underliggande tanke bakom lagändringen är att den markering som ett polisförhör innebär skulle kunna minska risken att barnet återfaller i brott. Brås studie ger inget stöd för den tanken.

Advokatsamfundet avstyrkte 2009 förslaget till lagändringar, påpekade att det innebar en perspektivförskjutning från socialtjänst till straffrätt och framhöll att straffrättens möjligheter att korrigera oönskade beteenden inte ska överskattas. Enligt samfundet gjorde utredningen inte ens sannolikt att förslagen skulle öka socialtjänstens insatser eller möjligheter att vidta åtgärder lämpliga för barnet.

Rapporten Brott begångna av barn. En utvärdering av ändringarna i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare under 15 år (Brå 2014:20)

Annons
Annons