search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

HD beslöt om ansvarsgenombrott för ägarna till ett processbolag

Aktiebolagets ägare blev personligen ansvariga för rättegångskostnaderna.

De två ägarna till ett aktiebolag, ett så kallat processbolag, använde bolaget som medel för att kunna driva en rättsprocess om en fordran på drygt 64 miljoner kronor. Aktiebolaget hade köpt fordringen från ett konkursbo. Bolaget bedrev inte någon annan verksamhet än processen. Ägarnas avsikt med processbolaget var att begränsa sin risk för negativa ekonomiska konsekvenser vid förlust i processen, men att samtidigt behålla möjligheten att få del av de ekonomiska fördelarna vid framgång.

Bolaget förlorade processen och skulle enligt domen betala svarandebolagets rättegångskostnader på 3,3 miljoner kronor. Processbolaget försattes då i konkurs på egen begäran, med ett underskott som motsvarade skulden för rättegångskostnaderna. Därefter stämde svarandebolaget aktieägarna och menade att de hade ett personligt ansvar för denna skuld enligt principerna för ansvarsgenombrott.

Grundregeln i aktiebolagslagen 1 kap. 3 § första stycket är att ägarna i ett aktiebolag inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Under vissa förutsättningar kan ägarna ändå bli personligen ansvariga med stöd av principer som inte finns fastställda i lag – ansvarsgenombrott.

Högsta domstolen konstaterar i sin dom om personligt ansvar för rättegångskostnaderna att den som stäms till domstol i princip inte kan undandra sig att bli indragen i rättegången. Svaranden skyddas främst av rättegångsbalkens regler om rätt till ersättning för rättegångskostnader. Ersättningsreglerna verkar också handlingsdirigerande genom att risken för rättegångskostnadsansvar står mot möjligheten till framgång i processen.

HD bedömer att arrangemanget med processbolaget uteslutande syftade till att kringgå rättegångsbalkens regler om ansvar för rättegångskostnader och att rubba det incitament och den balans som rättegångskostnadsreglerna avser att åstadkomma. Därför anser HD att ägarna är skyldiga att svara personligen för motpartens kostnader i processen.

Högsta domstolens dom den 11 december 2014 i mål nr T 2133-14

Annons
Annons