search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Genuinitetsprövningar

Genuinitetsprövning innebär en prövning av en persons övertygelse eller sexuella läggning, för att försöka se om den verkligen är genuin.

Prövningen kan vara avgörande för att fastställa skyddsbehovet i asylmål, eftersom exempelvis konversion från islam till kristendom eller homosexuella handlingar i vissa länder kan leda till diskriminering, förföljelse eller till och med dödsstraff.

Genuinitetsprövningar genomförs hela tiden hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna. Länge fanns knappt någon vägledning för beslutsfattare och domare för hur de ska göras. På senare år har dock Migrationsöverdomstolen gett vissa riktlinjer i några avgöranden.

I sitt avgörande, MIG 2011:29, tar sig Migrationsöverdomstolen an uppgiften att bedöma om en konversion är genuin. Domstolen svarar nej på frågan, och mannen nekas uppehållstillstånd. I målet, som gäller en afghansk man som konverterat till kristendomen i Sverige, tar domstolen bland annat fasta på att mannen inte uppvisat tillräcklig kunskap om kristendomen. Hans uppgifter om vad den nya religionen betyder i hans liv är också vaga, enligt domstolen, som finner att mannen inte hade ”gjort sannolikt att hans konversion från islam till kristendomen har sin grund i en genuin övertygelse”.

I ett annat mål, UM 3853-13, kommer Migrationsöverdomstolen fram till att en uppgiven homosexuell läggning inte är trovärdig, bland annat för att den asylsökande lämnat allt för svävande svar om sina känslor inför homosexualiteten.

2012 kom också Migrationsverket med ett så kallat rättsligt ställningstagande, med rekommendationer angående trovärdighetsbedöm­ningar vid religion som asylskäl. Handläggare och beslutsfattare rekommenderas där att utgå från om den sökande kan berätta detaljerat om sin religionsutövning i hem­landet och i Sverige, hur den sökande kan berätta om sin trosuppfattning, religiösa erfarenheter och religionens roll i vardagen. Däremot varnar man för att lägga alltför stor vikt vid kunskaper om religionen. Enligt det rättsliga ställningstagandet kan inte alla individer förutsättas ha detaljkunskaper om sin religion.

Annons
Annons