search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Nya förslag på hur organiserad brottslighet ska bekämpas

Utvidgad kriminalisering av stämpling och ett särskilt så kallat underlåtenhetsansvar är två förslag på hur lagstiftningen för att bekämpa den organiserade brottsligheten skulle kunna förbättras.

I september 2014 överlämnades betänkandet ”Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m” till justitieministern. I betänkandet föreslås att kriminaliseringen av stämpling ska utvidgas, att det ska införas ett särskilt underlåtenhetsansvar för den som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning samt att det ska införas vissa särskilda kvalificeringsgrunder som är av särskild relevans för organiserad brottslighet.

Utredarna skulle överväga om stämpling och även i viss mån försök och förberedelse bör kriminaliseras vid fler brottstyper än i dag.

– Vi kom fram till att om ett stämplings- och förberedelseansvar ska vara rimligt bör det avse påtagligt straffvärda brottstyper. Vi nådde en lags utgångspunkt som innebär att förberedelse och stämpling bör kunna kriminaliseras om det är gärningar som ligger på nivån där grova förmögenhetsbrott ligger – från sex månaders upp till sex års fängelse. Dessutom bör brotten vara sådana att ett ansvar för förberedelse och stämpling kan ha praktisk betydelse, sade Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet.

Utredarna konstaterar också att det finns en mycket begränsad kriminalisering så vitt avser stämpling, medan kriminalisering avseende förberedelse är relativt omfattande.

– Vår slutsats var att det inte finns skäl att göra skillnad på de här två brottstyperna i så stor utsträckning som sker i dag. Det finns inte skäl för den särbehandling som nu finns av stämpling i förhållande till förberedelse. Vi föreslår därför utvidgad kriminalisering av stämpling, sade Petter Asp.

De brott för vilka utvidgad kriminalisering av stämpling föreslås är grovt olaga tvång, grov utpressning, övergrepp i rättssak, våld eller hot mot tjänsteman och grov förgripelse mot tjänsteman. Dessutom föreslås en utvidgad kriminalisering av försök och förberedelse till grova vapenbrott samt övergrepp i rättssak.

I dag får det inte utdömas mer än två års fängelse för förberedelse och stämpling om det inte är åtta års fängelse eller mer i straffskalan för det fullbordade brottet. Utredningens slutsats var att i huvuddelen av alla fall träffar det här helt rätt. Utredarna föreslår därför att maximigränsen på två år behålls, men att det ska vara möjligt att gå över den – om det är föreskrivet åtta år för det fullbordade brottet eller om förberedelse- eller stämplingsgärningen är särskilt allvarlig.

Utredningen föreslår även att underlåtenhet att hindra brott ska vara kriminaliserat när man har haft ett sådant bestämmande inflytande i en sammanslutning att man faktiskt hade kunnat hindra brottet.

– Skälet är att det måste anses straffvärt att inte hindra så här allvarliga brott när man har möjlighet att göra det, sade Petter Asp.

Utredningen tittade även på kvalifikationsgrunderna för grovt brott och föreslår att det i ett antal bestämmelser – olaga hot, olaga tvång, utpressning, övergrepp i rättssak och brott mot tjänsteman – särskilt ska beaktas om gärningsmannen anspelar på våldskapital, det vill säga hänför sig till en vilja och förmåga att använda våld som är knutet till organisationen. Utredarna anser även att det vid ett antal brottstyper ska beaktas om gärningsmannen har utfört gärningen med understöd av vapen eller vapenattrapper.

– Det ska vara avgörande om vapnet användes på ett sådant sätt att det var ägnat att uppfattas som särskilt allvarligt av den utsatta, sade Petter Asp.

Remisstiden för betänkandet går ut den 10 december.

Annons
Annons