search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Ny europeisk patentdomstol

Ett avtal har träffats om enhetlig patentdomstol med förstainstansrätt och överklagandeinstans, och EU har antagit förordningar om ett enhetligt europeiskt patentsystem.

Det nya systemet beräknas träda i kraft i slutet av 2015.

Advokat Håkan Borgenhäll presenterade den nya domstolen.

– Vi kan inte tala om ett EU-patent. Spanien och Italien står utanför, och även Polen har dragit sig tillbaka, så patentskyddet kommer att gälla i omkring 25 länder, sa Håkan Borgenhäll.

Bland fördelarna med den nya domstolen är att man kan undvika parallella rättegångar med risk för olika domar i olika länder. Processen förväntas bli snabbare, och domar från domstolen får verkan i medlemsländerna. Domstolen har exklusiv jurisdiktion för tvister om europeiska patent.

Förstainstansdomstolen får centrala avdelningar i London, Paris och München. Planer finns på en regionavdelning i Stockholm. Processpråk är patentets språk i centraldivisionerna och patentets, domstolens eller Europapatentkontorens språk i region- och lokaldivisionerna.