search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser

Skadestånd för långsam handläggning

Justitiekanslern (JK) har beslutat att ett par får 15 000 kronor var i skadestånd för ideell skada. Skälet är att deras rätt till rättegång inom skälig tid har åsidosatts av Göteborgs tingsrätt.

Från det att den först utsatta huvudförhandlingen ställdes in tills en ny kallelse till rättegång skickades gick det två år utan att domstolen vidtog någon åtgärd i tvistemålet. JK konstaterar att målet inte var särskilt komplext och att den långa handläggningstiden var ett brott mot artikel 6.1 i Europakonventionen.

JK-beslut den 28 oktober 2014. Dnr 4157-14-40.

Få budgetnyheter för rättsväsendet

I den nya regeringens budgetproposition är ramanslaget för rättsväsendet 40,76 miljarder kronor för 2015.

Anslaget till Polismyndigheten ökas med 40 miljoner kronor från och med 2015. Anslaget till Åklagarmyndigheten ökas med 81 miljoner kronor och till Ekobrottsmyndigheten med 17 miljoner kronor. Med 17 miljoner kronor ökas också anslaget till domstolsväsendet.

Anslaget till rättsliga biträden ökas med 120 miljoner kronor, som aviserat i tidigare budgetpropositioner. Därtill föreslås att ytterligare 30 miljoner överförs från kriminalvårdens anslag med hänsyn till ökningen av antalet stora mål med lång förhandlingstid och att 13 miljoner kronor överförs från domstolarnas anslag för att betala medlare och rättegångsbiträden enligt vissa lagrum. Totalt anslås 2,469 miljarder kronor till rättsliga biträden 2015.

Rättelse

I nr 8 av Advokaten blev det fel på titlarna i debattartikeln om rättssäkerheten i ekomål som författats av Gustav Lindkvist och Carsten Lyhagen. De rätta titlarna ska vara doktorand Gustav Lindkvist, och jur. dr och f.d. kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten Carsten Lyhagen.

Sexualbrottsutredningen blir en kommitté

Regeringen har beslutat att ombilda 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21) till en parlamentariskt sammansatt kommitté.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger i ett pressmeddelande att regeringen anser att det är angeläget att utredningens arbete har en stark förankring i riksdagens partier, eftersom utformningen och tillämpningen av sexualbrottslagstiftningen har engagerat många människor och uppmärksammats i den samhällspolitiska debatten.

Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt, fick i augusti 2014 uppdraget att som särskild utredare göra en översyn av våldtäktsbrottet. Nu ska sexualbrottsutredningen alltså ombildas till en parlamentarisk kommitté.

HD prövar rätt till ersättning

Har en konkursförvaltare rätt till ersättning för kostnader som har uppstått inför och vid försäljning av en fastighet som saknade värde? Det ska prövas av Högsta domstolen, som har meddelat prövningstillstånd i ett mål som handlar om frågan. På fastigheten förvarades miljöfarligt avfall.

Prövningstillstånd i två mål som rör advokater

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål som gäller advokater med uppdrag inom obeståndsrätten. Frågan gäller om det är möjligt att förordna en advokat som har varit företagsrekonstruktör i ett bolag som förvaltare i en efterföljande konkurs, eller om det föreligger jäv.

I de två mål som har fått prövningstillstånd förordnade tingsrätten de advokater som förut hade varit företagsrekonstruktörer till förvaltare i respektive bolags konkurs. Tingsrätten fann inte någon omständighet som innebar att advokaterna inte skulle vara opartiska i konkurserna.

Tillsynsmyndigheten i konkurser hade en annan uppfattning och överklagade besluten. Men hovrätten avslog båda tillsynsmyndighetens överklaganden.

Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd i målen den 10 november.

Alliansen vill skärpa straff för våldsbrotten

Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterade den 12 november gemensamma förslag på det rättspolitiska området. Partierna vill bland annat skärpa straffen för allvarliga våldsbrott, sexköp från barn och narkotikabrott, se över behovet av åtgärder mot utlandsresor i syfte att strida eller vapenutbildas för terrororganisationer och överväga ytterligare kriminaliseringar av kränkningar på Internet.

HFD prövar rätten till ersättning för tidsspillan

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beviljat prövningstillstånd i två mål om skälig ersättning för tidsspillan och utlägg till ett offentligt biträde som är verksamt långt från den ort där den rättsliga angelägenheten huvudsakligen har hanterats. Målen kommer från Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Jönköping.

I Sundsvallsmålet förordnade förvaltningsrätten en advokat i Göteborg som offentligt biträde i ett LVU-mål i Umeå, och bestämde i ett förhandsbesked att han inte skulle få ersättning för merkostnaderna för tidsspillan och utlägg som uppstod på grund av att han har verksamheten långt från Umeå.

Advokaten hade förklarat att han åtog sig uppdraget även om han inte fick ersättning. I kostnadsräkningen begärde advokaten ersättning för tre timmars tidsspillan, men det beviljades inte.

JO: SKL:s handläggningstider är för långa

Justitieombudsmannen (JO) har utrett handläggningstiderna hos Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) och konstaterar att de är oacceptabelt långa. Störst är problemet med långa handläggningstider för vapenundersökningar. Mediantiden för alla vapenundersökningar ökade från 120 dagar till 355 dagar mellan 2012 och 2013. För förtursärenden ökade mediantiden från 68 dagar till 185 dagar. Det är en anmärkningsvärd ökning, skriver JO i sitt beslut. Förtursärenden är bland annat ärenden som rör ungdomar och ärenden där den misstänkte är häktad.

Kritik mot Migrationsverket

I SVT:s Rapport den 19 november kritiserade Anne Ramberg Migrationsverkets sätt att använda språk­analyser i asylärenden. De har uppmärksammats i medierna på senare tid sedan det har kommit fram att analyser har lett till felaktiga slutsatser i asyl­ärenden. Anne Ramberg vände sig emot Migrationsverkets metod att anlita en hemlig analytiker med kodnamn och använda analysen som bevis i migrationsprocessen utan möjlighet till insyn för den asylsökande.

– Språktesterna är relevanta. Det är därför de används. Och då är det nödvändigt att man som asylsökande också ska kunna konfrontera språk­experten, sa Anne Ramberg.

Nämndemannadebatten

Efter valet har antalet sverigedemokratiska nämndemän fördubblats. Detta har lett till en omfattande debatt i medierna om demokrati och politiska utnämningar av nämndemän. Anne Ramberg, som skrev en ledare i ämnet i Advokaten nr 7 i år, uttalade sig i medierna vid flera tillfällen och bloggade även.

Annons
Annons