search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Generaladvokaten – självständig aktör

EU-domstolens svenske generaladvokat Nils Wahl inledde fredagen med en spänstig storföreläsning om generaladvokatens roll.

EU-domstolen består av 28 domare, en från respektive medlemsland, samt nio generaladvokater. I oktober nästa år tillkommer ytterligare två generaladvokater.

Kanske viktigast är EU-domstolens förhandsbesked. Nationella domstolar som tvekar om tolkningen av en EU-rättslig regel vänder sig till EU-domstolen och får ett bindande besked om hur regeln ska tolkas och om den är giltig.

Vad som är specifikt med förhandsbeskeden är att EU-domstolen blir förstainstans. Det är första gången någon ser på frågan. Vid högstainstansprövning brukar det finnas beslut på vilka domstolen kan bygga sitt eget resonemang och sedan komma fram till en slutsats. Det gör det inte när det gäller förhandsbeskeden.

– Och det är kanske just därför man har generaladvokater. För generaladvokaten ska avge ett opartiskt och helt självständigt yttrande, sa Nils Wahl.

Generaladvokaterna ger yttranden i omkring 50 procent av målen.

Nils Wahl nämnde fem sätt att se på generaladvokaternas syssla:

1. Man kan se generaladvokaten som en utredningsresurs. Domstolens ledamöter uppdrar åt generaladvokaten att leta fram relevant rättspraxis från domstolen i en given fråga.

2. Ibland påstås det att generaladvokaten är en pådrivare av EU-domstolens utveckling, som går i bräschen för stora avgöranden och finner nya rättigheter.

– Till viss del kanske det är sant. Fast om man ser på de riktigt stora avgörandena, kan man konstatera att generaladvokaten har varit den konservative, medan domstolen har tagit ett steg framåt, sa Nils Wahl.

Ett färskt exempel är målet Google Spain, om rätten att bli glömd på Internet. I målet gav den finske generaladvokaten ett yttrande som gick ut på att det inte finns någon skyldighet för Google att rensa ut uppgifter. Men EU-domstolen gick likväl före och sa att det finns en rätt att bli glömd.

3. Tidigare sa man att generaladvokaten fungerar som en förstainstans.

– Jag tycker att det har blivit mindre relevant, för numera finns Tribunalen som en förstainstans, sa Nils Wahl.

4. Man kan se generaladvokaten som en minhund som armén använder för att leta minor i ett minfält. Om hunden hittar alla minorna är allt bra. Om hunden missar en mina

och sprängs i bitar är det trist – men det var trots allt bara en hund.

Ungefär samma funktion har generaladvokaten: ”Generaladvokaten gjorde bort sig, men det var trots allt bara en generaladvokat – det var inte hela domstolen.”

5. Nils Wahl menade att generaladvokatens viktigaste funktion är den som fristående konsult till EU-domstolen.

– Om generaladvokaten har särskild kunskap och kan ge någon form av input till domstolen, är det bra, sa han.

Man kan fråga sig: Har generaladvokaten lyckats när domstolen följer honom, eller när den inte gör det?

Målen Z och CD handlade om huruvida kvinnor som anlitar surrogatmödrar har rätt till moderskapspenning.

– Jag skrev ett yttrande i det ena målet där jag kom fram till att det är fullständigt uteslutet att kvinnor som anlitar surrogatmödrar har en EU-rättsligt baserad rätt till moderskapspenning, förklarade Nils Wahl.

Den tyska generaladvokaten kom till totalt motsatt slutsats i sitt yttrande i det andra målet.

– Domstolen kom fram till att ingen av kvinnorna hade rätt till moderskapspenning, det vill säga ”min” linje vann. Betyder det då att mitt yttrande var bättre? Nej, absolut inte!

– I doktrinen är den tyska generaladvokatens yttrande mest uppskattat! Det jag skrev är helt konsumerat av domstolens dom, men det hon skrev uppfattas som progressivt, sa Nils Wahl.

Annons
Annons