search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2014

7. Advokat har inte i anslutning till att uppdrag antogs lämnat upplysning om debiteringsprinciper och faktureringsrutiner. Erinran.

Bakgrund

X och hans hustru anlitade A för upprättande av ett äktenskapsförord.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 4 december 2013, riktat anmärkningar mot A främst avseende orimligt arvode och utebliven information om arvode. I anmälan anförs bl.a. följande.

Han och hans hustru hade ett möte med A angående upprättande av ett äktenskapsförord. På mötet, som varade i tio minuter, gick de kort igenom vad äktenskapsförordet skulle innehålla. Därefter mailade A ett förslag till äktenskapsförord med ytterst lite information. Han och hans hustru fick omformulera hela dokumentet själva.

De fick sedan hemskickat ett beslut om godkänt äktenskapsförord från Skatteverket samt en faktura på 2 775 kr från A. Då han ansåg att arvodet var alldeles för högt för det faktiskt utförda arbetet och då A inte hade informerat honom om arvodet eller hur processen skulle genomföras vid antagandet av uppdraget mailade han A angående detta. A svarade i oprofessionell ton att hon inte ansåg att hon hade gjort något fel, och det var upp till dem som klienter att fråga vad det kostade. A uppgav även att de hade ”en tråkig inställning”.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 12 december 2013, tillbakavisat anmärkningarna och anfört i huvudsak följande.

Arvodet diskuterades aldrig och hon är inte skyldig att själv tala om vad ett ärende kommer att kosta. Det kan också vara svårt att veta slutlig tidsåtgång. X frågade aldrig om timkostnaden.

Vid mötet gick de igenom vilka tillgångar som makarna ville skulle vara enskilda. Hon mailade ett utkast på äktenskapsförord till parterna, som skickade tillbaka det med tillägg enligt överenskommelse med lägenhetsnummer och lade då också till ytterligare egendom som de ville skulle bli enskild. De gjorde också tillägget att "all egendom inköpta innan giftermål, är tillhörande respektive person". Hon kontrollerade att innebörden skulle vara att allt de hade när äktenskapet ingicks skulle vara var och ens enskilda, varefter hon ändrade formuleringen och skickade över äktenskapsförordet för makarnas underskrifter. Därefter skickade hon in det till Skatteverket för registrering och lade ut 275 kr för ansökningsavgift. När hon fick tillbaka det registrerade äktenskapsförordet skickade hon det till makarna, tackade för uppdraget och bifogade sin faktura. Arvodet är skäligt.

Nämndens bedömning och beslut

Av utredningen framgår att A för sitt arbete med att upprätta och låta registrera ett äktenskapsförord debiterat klienterna ett arvode om 2 000 kr exklusive moms för en timmes arbete. Det debiterade arvodet måste enligt nämndens uppfattning anses skäligt.

Vidare framgår att A inte i anslutning till att uppdraget för X antogs lämnat upplysning om principerna för sin debitering och om vilka faktureringsrutiner som A avsåg att tillämpa. Genom att inte göra det har hon åsidosatt sina plikter som advokat.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

I övrigt visar inte utredningen att A har åsidosatt god advokatsed.

Annons
Annons
Annons