search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Disciplinärende

Beslut 2014

6. Då modern varit ställföreträdare för barnet i faderskapstvist, har hinder inte förelegat för advokat att samtidigt företräda modern i vårdnadstvist.

Bakgrund

A företräder Y i ett vårdnadsmål angående Y:s dotter Z där X är motpart.

A har även av Y fått i uppdrag att ansöka om stämning angående ogiltigförklaring av den faderskapsbekräftelse i vilken X är angiven som fader till Z.

Anmälan

X har i anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 22 januari 2014, riktat anmärkningar mot A avseende jäv, och anfört bl.a. följande.

A har försatt sig i en intressekonflikt då hon inte bara företräder hans före detta partner och Z:s mor, utan även har iklätt sig rollen som ombud åt Z, nyss fyllda två år, vilken båda målen avser. Handlandet strider mot god advokatsed.

Advokatens yttrande

A har i yttrande, som kom in till Advokatsamfundet den 27 februari 2014, tillbakavisat anmärkningen och anfört i huvudsak följande.

Y kontaktade henne våren 2013 och bad henne biträda henne i fråga om faderskap för dottern Z. Y uppgav till henne att X felaktigt registreras som biologisk fader till Z. Hon tillskrev X den 24 maj 2013 om att han felaktigt registrerats som fader till barnet och att han frivillig skulle genomföra ett DNA-test via familjerätten, annars hade hon Y:s uppdrag att vända sig till tingsrätten. Y backade sedan ur och ville inte fortsätta processen trots att X inte medverkade till ett DNA-test.

I början av november 2013 kontaktade Y henne på nytt och meddelade att hon hade mottagit en stämningsansökan i vilken X yrkade ensam vårdnad om Z. Y gav henne uppdraget att företräda henne, och den 14 november 2013 upprättade hon ett svaromål för Y:s räkning där hon bestred X:s yrkande. Eftersom X inte var biologisk far till Z enligt Y har X egentligen inte talerätt i målet. I svaromålet yrkades därför även att hans talan skulle avvisas. Hon fick då även uppdraget från Y att ansöka om stämning angående ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse. Enligt hennes mening föreligger ingen intressekonflikt.

Ärendet kan liknas vid fall då man som ombud företräder ena föräldern i ett vårdnadsmål samt framställer yrkande om underhållsbidrag för barnet. Skulle hon ha hänvisat Y till ett annat ombud i frågan om ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse skulle ändå det faktum att Y själv har intressen i vårdnadsmålet kvarstå. Enligt hennes mening föreligger inte intressekonflikt så att hon borde frånträda uppdraget i målet om ogiltigförklaring av faderskapsbekräftelse.

Nämndens bedömning och beslut

Eftersom Y är ställföreträdare för sin dotter Z i faderskapstvisten, har det inte stått i strid med god advokatsed att A samtidigt företrätt Y i vårdnadstvisten avseende Z. Anmälan föranleder därför inte någon åtgärd.

Annons
Annons
Annons