search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Den enskildes talerätt mot planer och bygglov hotas av politiska propåer

Den nya instansordningen med mark- och miljödomstolarna som prövar både miljömål och plan- och byggmål, där Mark- och miljööverdomstolen oftast är slutinstans, var ämnet för seminariet som leddes av hovrättsrådet Roger Wikström, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), och advokat Jan-Mikael Bexhed, SALC Advokatbyrå.

Wikström gick grundligt igenom MÖD:s verksamhet, de mål som domstolen handlägger och den nya instansordningen.

De nya mark- och miljödomstolarna började arbeta den 2 maj 2011. De tog över alla mål som miljödomstolarna hade handlagt, de flesta av fastighetsdomstolarnas mål och de flesta plan- och byggmål som förvaltningsdomstolarna och regeringen hade handlagt.

Den tidigare instansordningen för överprövning var splittrad mellan olika måltyper. I den nya ordningen kan MÖD:s avgöranden i mål som har överklagats till mark- och miljödomstolarna som huvudregel inte överklagas – där är MÖD sista instans. MÖD kan tillåta att avgöranden i fastighetsmål och mål enligt plan- och bygglagen (PBL) som har särskilt prejudikatintresse överklagas till Högsta domstolen genom en ”ventil” – men även då krävs prövningstillstånd i HD.

Den första domen från Högsta domstolen om PBL kom den 12 juni 2014 (NJA 2014 s. 445).

Jan-Mikael Bexhed påminde om att en viktig del i mark- och miljödomstolarnas mål är avvägningen mellan allmänna eller enskilda intressen, och att en vanlig missuppfattning är att målen rör ett allmänt kontra ett enskilt intresse.

– Min erfarenhet är att det oftare är olika enskilda intressen eller olika allmänna intressen som står mot varandra, sa han.

Rätten till domstolsprövning enligt artikel 6 i Europakonventionen är kopplad till den enskildes talerätt. Bexhed var orolig över politiska propåer som förs fram om inskränkningar i den enskildes talerätt, och nämnde den redan införda begränsningen i PBL 13:17 av överprövning av detaljplaner och områdesbestämmelser som exempel. Han var mycket kritisk till regeringens proposition 2013/14:127 om ”Attefallshusen”.

 – Det är en skandalproposition! Man har ersatt bygglovsförfarandet med en bygganmälan – för att kringgå reglerna om den enskildes talerätt och omöjliggöra enskilda överklaganden. Jag har sett få yttranden där Lagrådet har varit så kritiskt mot regeringens förslag, sa Bexhed.

Lagrådet skrev att det inte är utrett om de nya reglerna uppfyller Europakonventionens krav när det gäller grannars möjlighet till domstolsprövning, och erinrade om bestämmelsen i regeringsformen 2:19 om att lag inte får meddelas i strid med konventionen.

– Som kommentar till detta skrev regeringen bara att den gjorde bedömningen att förslaget är förenligt med Europakonventionen, utan några som helst referenser till rättskällor!

Han menade också att ett problem med PBL är att besluten i kommunerna i så stor utsträckning fattas av lekmän. Det finns åtskilliga exempel på uppenbart lagstridiga beslut, både om att avslå och bevilja bygglov.

– Man tycker bara till politiskt, kör ofta över de sakkunniga tjänstemännens förslag till beslut, och har ingen respekt för att PBL är komplicerad lagstiftning!