search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Advokatdagarna

Barn och sjuka klienter i fokus

Barn och sjuka klienter ställer särskilda krav på advokaten.

Bengt Ivarsson förklarade att flera avgöranden på senare tid har uppmärksammat frågan om advokatens lojalitet i fall då klienten har svårt att ta till vara sin rätt eller att uttrycka sin uppfattning – till exempel barn eller människor med nedsatt psykisk kapacitet. Unga klienter kan ha en uppfattning som går emot en biträdets bedömning om klientens bästa. Ivarsson berättade att Advokatsamfundets styrelse har diskuterat att göra ett vägledande uttalande men har menat att frågorna är alltför komplexa. I stället gjorde styrelsen ett utkast till en promemoria, som har sänts till alla advokater och biträdande jurister. Den låg till grund för seminariediskussionen.

Disciplinnämndens ordförande advokat Lena Frånstedt Lofalk redovisade grundprinciperna för god advokatsed och inskärpte att ett av advokatyrkets kärnvärden är lojalitetsplikten mot klienten.

Advokat Jan Karlsson, ledamot av disciplinnämnden, talade om lojalitetsplikten från försvararperspektivet. Han menade att lojalitetsplikten ofta ställs på sin spets för en försvarare.

– Skälet till det är att alla klienter har synpunkter på hur de ska bli försvarade. Vår uppgift är att under varje förhållande och i varje situation veta vad som är bäst för klienten och utifrån den bedömningen lämna råd, sa Karlsson.

Problemet är att försvararen är skyldig att följa även instruktioner som advokaten uppfattar som dåliga eller gagnlösa för klienten.

Sophie Palmgren Paulsson, ledamot av Advokatsamfundets styrelse, diskuterade lojalitets- och sanningsplikten från biträdesperspektivet.

Hon redovisade Högsta förvaltningsdomstolens avgörande från juni i år (HFD 2014 ref. 38) om ett offentligt biträdes och ställföreträdares roll i ett mål om vård av unga. Som ställföreträdare för ett barn under 15 år ska advokaten verka för barnets bästa – det är inte detsamma som att följa barnets instruktioner.

Enligt lagen ska man ha barnets bästa för ögonen i alla avgöranden. Den unges inställning ska klarläggas, och man ska ta hänsyn till den unges vilja och beakta ålder och mognad.

– I uppdraget finns en inbyggd konfliktsituation – man kan ha en uppfattning som offentligt biträde om barnets bästa, och till och med hålla med socialnämnden – men man är ställföreträdare och ska föra fram barnets inställning och agera för att barnets rätt tas till vara i processen, sa Palmgren Paulsson.

I målet från HFD höll det offentliga biträdet med socialnämnden – men det gjorde inte 13-åringen, som ville överklaga beslutet om tvångsomhändertagande som grundades på socialnämndens bedömning. Ställföreträdarens överklagande avvisades. Advokatsamfundet yttrade sig till HFD, och anförde att ställföreträdaren måste få överklaga även om han hade en annan inställning som offentligt biträde – annars förlorar barnet möjligheten att få en flerinstansprövning. HFD kom fram till att ställföreträdaren har att överklaga beslut i enlighet med barnets inställning, även om ställföreträdaren har motsatt uppfattning.

Palmgren Paulsson tog också upp ett disciplinavgörande om en advokat förordnad som särskild företrädare för en 7-årig flicka (Advokaten 8/2009 s. 44). Myndigheterna misstänkte att barnet hade utsatts för könsstympning. Företrädaren accepterade att barnet – utan att företrädaren var med i samma rum – undergick polisförhör och en gynekologisk undersökning. Advokaten fick en erinran för att inte ha gett barnet det stöd hon borde. Det visade sig att barnet inte var könsstympat.

Annons
Annons