search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Arbetsrättslig forskning prisas

Professor Mia Rönnmar vid Lunds universitet har av Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning tilldelats pris för högst förtjänt författarskap. Prissumman är 100 000 kronor.

– Jag blev väldigt förvånad, otroligt glad och hedrad när jag fick meddelandet om att jag hade fått priset. Personligen är det ett stort erkännande, men det är också roligt att det fästs uppmärksamhet vid den arbetsrättsliga forskning som jag jobbar med, säger Mia Rönnmar, professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare i arbetsrätt vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

I prismotiveringen skriver stiftelsen att Mia Rönnmar framgångsrikt förenar tvärdisciplinära och komparativa perspektiv på arbetsrätten för att förklara och kritiskt analysera rättsutvecklingen i Sverige och inom EU. Enligt stiftelsen är Mia Rönnmars forskning av särskild betydelse då fokus ligger på frågor om anställningsskydd, anställningspolitik och utsattheten hos vissa arbetsgrupper i en tid av samhällsekonomisk kris.

Just nu arbetar Mia Rönnmar tillsammans med kollegor i Normaprogrammet i Lund i en äldrerättslig forskningsmiljö, där äldres rättsliga ställning studeras ur olika perspektiv – varav arbetsmarknaden är ett. Ett projekt handlar om åldersdiskriminering, och resultatet av forskningen har sammanställts i en bok som snart ska gå i tryck.

– Vi arbetar med kollegor från många andra länder och har ett jämförande grepp i boken. Även om regelverken kan vara likartade i olika länder kan de få olika effekt beroende på samhälleliga, sociala och ekonomiska förutsättningar.

En viktig fråga på det arbetsrättsliga området i Sverige är, enligt Mia Rönnmar, samspelet mellan lagstiftning och kollektivavtal. I ett pågående forskningsprojekt studerar Mia Rönnmar kollektivavtalsutvecklingen i förhållande till yngre och äldre arbetstagare. Det gäller att hitta modeller där hela arbetskraftens intressen tillvaratas.

– Yngre arbetstagare behöver komma in på och etablera sig på arbetsmarknaden. För att äldre arbetstagare ska kunna arbeta till 65 och längre behöver arbetsmiljön ibland anpassas. I kollektivavtalen hittar man modeller där den äldre arbetskraften utbildar och handleder den yngre arbetskraften. De yngre får en introduktion i yrket samtidigt som arbetet blir mindre påfrestande för de äldre.

På europeisk nivå är en stor utmaning för arbetsrätten att hantera de reformer som har gjorts av arbetsrätten i kölvattnet av den ekonomiska krisen.

– Många av EU:s medlemsländer har genom åtstramningsåtgärder reformerat arbetsrätten på ett långtgående sätt. Man har sänkt lönerna, försvagat anställningsskyddet och utökat utrymmet för flexibla anställningar – särskilt för unga. I vissa länder har man gått väldigt långt och ändrat i kollektivavtalssystemet. Det har skapat en legitimitetskris vad gäller EU och det sociala Europa.

Den 1 januari 2015 blir Mia Rönnmar dekan på den juridiska fakulteten i Lund. Forskningsmässigt fortsätter hon att studera frågor som rör äldre och anställningsskydd.

– Det står bland annat på min agenda att titta på hur det svenska anställningsskyddet tillämpas i förhållande till äldre arbetstagare och sjuka. Jag ska göra en studie av rättspraxis från Arbetsdomstolen.

Kamilla Kvarntorp

Annons
Annons