search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Specialdomstolar för familjerätt stärker barnens roll i samhället

En specialdomstol för familjemål med tillräckliga resurser är viktig för att säkra barnens roll i samhället. Det var professor Nahum Mushins slutsats vid Stockholms barnrättscentrums seminarium om att tillvarata barnets intressen i vårdnadsmål.

Nahum Mushin talade vid ett seminarium ordnat av Barnrättscentrum vid Stockholms universitet den 25 september i Advokatsamfundets lokaler. Rubriken var ”Children’s best interests in custody cases”.

Nahum Mushin är professor vid Australiens största universitet, Monash University i Melbourne. Där undervisar han i juridik och etik. Dessförinnan var Mushin under 21 år domare i Family Court of Australia, en federal domstol för familjerättsliga mål.

Professor Mushin beskrev systemet med den federala familjedomstolen i Australien, som infördes 1976. De flesta familjerättsliga mål ligger under de federala domstolarna, som vårdnadstvister, äktenskapsskillnad och de privaträttsliga följderna av att äktenskap och äktenskapsliknande relationer upphör – i huvudsak de följder som gäller barn och egendom. Undantagna är bland annat skydd av barn och adoptionsärenden, som hanteras av delstatsdomstolarna. Omhändertaganden av barn (motsvarande LVU-ärenden) och de flesta adoptionsmål hanteras däremot av delstatsdomstolarna.

När familjedomstolen var som mest utbyggd på 1990-talet hade den 52 domare över hela Australien, 8 juristregistratorer som bland annat hanterade interimistiska ansökningar och ett antal andra registratorer som handlade mål. Familjedomstolen hade också anställda psykologer och socialarbetare som arbetade med utredningar, medling och rådgivning.

Efter ekonomiska neddragningar har domstolen i dag avsevärt färre anställda och mindre omfattande verksamhet, men den huvudsakliga strukturen kvarstår.

I Australien kan domstolen förordna en independent children’s lawyer, ”oberoende barnadvokat”, för att företräda barnet i en vårdnadstvist. Företrädaren är rättshjälpsfinansierad och är skyldig att inta en oberoende hållning. Om barnet är nog gammalt måste den oberoende advokaten redovisa barnets inställning för domstolen, men är också skyldig att lämna ett eget, oberoende förslag, som kan skilja sig från barnets uttryckliga vilja.

Barnens egna åsikter – som betonas i barnkonventionen – kommer till domstolens kännedom på flera sätt: genom barnets oberoende advokat, i expertyttranden från lärare, socialarbetare, psykologer och andra tjänstemän inom hälsosektorn, och genom upptagning av bevis från bland andra barnets föräldrar.

De avsevärda ekonomiska nedskärningarna av domstolarnas resurser har medfört att oberoende företrädare utses i färre fall.

– Man kan hävda att det innebär att Australien bryter mot FN:s barnkonvention, sa Nahum Mushin.

Professor Mushin förespråkade varmt specialisering för alla inblandade yrkesgrupper inom familjerätten, från domare och advokater till socialtjänst och psykologer. Han menade att det lyfter upp familjerätten och barns rättigheter i rättssystemet. Han menade också att många parter i familjemålen föredrar specialdomstolens ”in-house”-karaktär – särskilt de som tillhör kulturella minoriteter.

– Min personliga uppfattning är att en specialdomstol för familjerättsliga mål, som får tillräckliga resurser, är viktig för att bekräfta den grundläggande roll som barnen fyller i samhället, förklarade Nahum Mushin.

Annons
Annons
Annons