search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka Advokatsamfundet har avgivit yttrande

R-2014/0899 Promemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16)

R-2014/0919 Promemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)

R-2014/0954 Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura

R-2014/1012 Promemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling (Ds 2014:22)

R-2014/1039 Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skadeståndsansvar och försäkringsskyldighet vid transporter av passagerare till sjöss (kompl.)

R-2014/1054 Betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33)

R-2014/1077 Promemorian Ökad endomarbehörighet i tvistemål (Ds 2014:24)

R-2014/1087 Betänkandet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet – ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet(SOU 2014:47)

R-2014/1089 Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller

R-2014/1096 Promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

R-2014/1101 Betänkandet Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43)

R-2014/1109 Utkast till lagrådsremiss Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass

R-2014/1149 Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 respektive SOU 2014:51)

R-2014/1211 Promemorian Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention (Ds 2014:26)

R-2014/1581 Promemorian Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag

Annons
Annons