search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kostnader måste få preciseras innan skiljedom meddelas

En part i ett skiljeförfarande ska ges möjlighet att precisera förfarandekostnaderna innan skiljedomen meddelas, även om skiljeförfarandet avslutas därför att skiljemannen anser sig obehörig. Det kommer Hovrätten för Västra Sverige fram till i en dom.

Hovrätten ändrar skiljedomen och förpliktar den förlorande parten att ersätta motparten för kostnader vid skiljeförfarandet med 238 000 kr.

Ett aktiebolag påkallade skiljeförfarande mot ett annat aktiebolag. Båda bolagen yrkade ersättning för kostnader vid skiljeförfarandet. Innan muntlig förhandling hölls fann skiljemannen att han inte var behörig att pröva tvisten, avvisade talan och avslutade skiljeförfarandet. Påkallandebolagets motpart var vinnande part.

Det vinnande bolaget hade inte preciserat sitt kostnadsyrkande, och fick inte ersättning för skiljeförfarandekostnaderna.

Hovrätten finner att brister i skiljemannens handläggning ska bedömas enligt principerna för rättegångsfel och att han borde ha upplyst bolaget om att förfarandet kunde avslutas vid prövningen av behörighetsfrågan. Därför har motparten rätt till ersättning.

Hovrättens för Västra Sverige dom i mål T 2290-13

Annons
Annons
Annons