search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden i vilka samfundet har avgivit yttrande

R-2014/0734 Betänkandet Skärpta straff för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18)

R-2014/0815 Betänkandet Internationella rättsförhållanden rörande arv (SOU 2014:25)

R-2014/0861 Promemorian Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m. (Ds 2014:18)

R-2014/0869 Betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

R-2014/0870 Betänkandet Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

R-2014/0882 Promemorian Genomförande av brottsofferdirektivet (Ds 2014:14)

R-2014/0900 Promemorian En tydligare skadereglering i staten

R-2014/0917 Promemorian Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken (Ds 2014:13)

R-2014/0953 Promemorian Ett förtydligande av 33 kap. 6 § rättegångsbalken

R-2014/0955 Promemorian Den framtida yttre underrättsorganisationen i Stockholms län

R-2014/1238 Promemorian Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA

Annons
Annons